Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dodatok č. 1 - Zabezpečenie zberu a prepravy KO
MAGTS2200483
-5 040 000,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
3. November 2023
PS Muchovo námestie
MAGSP2300049
-1 311,90 € KAMI PROFIT, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Marec 2022
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
11 88 0019 22 00
0,00 € Mestská časť Bratislava-Dúbravka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s nim súvisiacich práv a záväzkov
11 88 0017 22 00
0,00 € Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 04 88 0154 22 00
04 88 0154 22 00
0,00 € Dana Hauserová Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Poistná zmluva
MAGTS2200145
0,00 € Premium Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) (ďalej len ako „zmluva“)
MAG 250062
0,00 € Lenovo (Slovakia) s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0126-22-00
09-85-0126-22-00
0,00 € Katarína Kmeťová, Roman Kmeťo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
MAGTS2200133
0,00 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2200144
0,00 € HOPIN s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2200147
0,00 € MPLA s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
MAGTS2200143
0,00 € Bmove Slovakia s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Marec 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
248802172200
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Apríl 2022
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Agátová ulica
246701742200
0,00 € Park Villa, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Apríl 2022
Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0858 21 00
08 83 0858 21 00
0,00 € Rastislav Kuruc Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0061 22 00
08 83 0061 22 00
0,00 € Jozef Vaši Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00
08 83 1176 18 00
0,00 € Darina Sládečková, Elena Ferovová Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Apríl 2022
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
B-04/2022
0,00 € TextilEco, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021
MAGSP2200014
0,00 € Generálny investor Bratislavy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
4. Apríl 2022
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia č. 24 88 0137 22 00
24 88 0137 22 00
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava