Centrálny register zmlúv

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cloud computing

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 40/2023
 • Rezort: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Objednávateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3
 • IČO: 36069841
 • Dodávateľ: VNET a.s.
  Černyševského 48, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
 • IČO: 35845007
 • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cloud computing
 • ID zmluvy: 8650666
 • Poznámka: Dátum platnosti do: Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti.<br /> Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k splneniu poslednej z nasledujúcich odkladacích podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to:<br /> a) k zverejneniu tejto Dohody podľa ustanovenia § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v centrálnom registri zmlúv, nakoľko ide o povinne zverejňovanú Zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,<br /> b) po ukončení finančnej kontroly, ak Poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly Verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania, táto Zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu centrálneho koordinačného orgánu (CKO) č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za Verejné obstarávanie.
 • Stav: Dátum platnosti do: Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti.<br /> Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k splneniu poslednej z nasledujúcich odkladacích podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to:<br /> a) k zverejneniu tejto Dohody podľa ustanovenia § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v centrálnom registri zmlúv, nakoľko ide o povinne zverejňovanú Zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,<br /> b) po ukončení finančnej kontroly, ak Poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly Verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania, táto Zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu centrálneho koordinačného orgánu (CKO) č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za Verejné obstarávanie.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
 • Dátum uzavretia: 30.11.2023
 • Dátum účinnosti: 01.12.2023
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 82 737,60 €
Celková čiastka: 82 737,60 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
12.Marec2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb cloud computing č. 40/2023
Dodatok č. 1
0,00 € VNET a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Návrat späť
Vystavil: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví