Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
23/2024
0,00 € Obec Lošonec Trnavská vodárenská spoločnosť
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
35/2024
0,00 € GEODETICCA VISION, s.r.o. Obec Oravská Lesná
14. Jún 2024
Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Revúca-stredisko VVS, a.s.-rekonštrukcia AB
č. 404/2024/DZ
0,00 € Enviroline, s.r.o., Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2009/00017
2009/00017
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Harakaľová Mária
13. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0216
OPNV/2024/0216
0,00 € RNDr. Édes Erzsébet Národný inštitút vzdelávania a mládeže
13. Jún 2024
Dohoda o spolupráci na manažmente populácie medveďa hnedého (Ursus arctos)
ŠOP SR-Z/255/2024
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Spišský Štiavnik Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Dodatok č.3 k Zmluve č.ZO/2018A16321-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
CDR-Hn/Z - 5/2024
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke prístrojov
294-2024-KNsP-E.4
0,00 € BIOHEM a.s. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
13. Jún 2024
POISTNÁ ZMLUVA - poistenie zásielok počas prepravy
2024/64/ZML
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Slovenské centrum dizajnu
13. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
13003053
0,00 € Zuzana Rafaelová Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci OZ 9 / 2023
OZ 9/2023 MG RS
0,00 € Monika Mojžišová Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
13. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
231/2024
0,00 € Emília Paľová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
13. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
34/2024
0,00 € GEODETICCA VISION, s.r.o. Obec Oravská Lesná
13. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0558
49/2024
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Bošáca
13. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve č. 2022/177
2024/163
0,00 € Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82, 852 12 Bratislava – mestská časť Petržalka Mesto Liptovský Hrádok
13. Jún 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
307/2024
0,00 € SIDESS s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
13. Jún 2024
Zmluva č. 0774/2022 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení plnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd "Aglomerácia Kokava nad Rimavicou - kanalizácia a intenzifikácia ČOV"
100/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kokava nad Rimavicou
13. Jún 2024
Zmluva o grantovom účte
2024/023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Závadka
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/IP Banská Bystrica
41/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva č.SVSN-0101202448
287/2024
0,00 € ENVI-PAK,a.s. Obec Bziny