Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2016
Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
008- Z/2016
Doplnená
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
17. Február 2016
Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
010- Z/2016
Doplnená
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
24. Február 2016
DOHODA O PREHLBOVANÍ KVALIFIKÁCIE č. 1/2016
016-Z/2016
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Mgr. Zuzana Krajčovičová
10. Marec 2016
Zmluva o prevoze a zneškodnení odpadov
018- Z/2016
0,00 € Ing. Drahomír Hrnčiar - GIRNI Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2016
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2016/ÚVO
019-Z/2016
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
7. Apríl 2016
Kúpa spiatočnej letenky Viedeň – Brusel – zrušenie zmluvy
022- Z/2016
0,00 € GLOBAMERICA, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. August 2016
Dohoda č. OVO - 2016/000246 - 042
045-Z/2016
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad pre verejné obstarávanie
25. August 2016
Dohoda č. OVO – 2016/000246 - 044
051- Z/2016
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad pre verejné obstarávanie
27. Január 2017
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo/licenčnej zmluve/zmluve o poskytovaní služieb č. 12/2010
001-Z/2017
0,00 € Dimano, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Február 2017
Kolektívna zmluva úradu pre verejné obstarávanie
002
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
20. Február 2017
Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie č. 1/2017
013- Z/2017
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Mgr. Michal Garaj
6. Apríl 2017
Dohoda o ukončení zmluvy č. SEK 002 Zmluva o dielo/Licenčná zmluva/Zmluva o poskytovaní služieb
014-Z/2017
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2017
Zmluva o partnerstve
009-Z/2017
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
17. Máj 2017
Hromadná poistná zmluva Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
039-Z/2017
0,00 € UNION posťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Jún 2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
045_Z_2017
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2017
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
1/2017/ÚVO
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2017
Zmluva č. ÚVV a ÚVTOS-32/34-2017 o vykonávaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
062-Z/2017
0,00 € Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad pre verejné obstarávanie
8. Január 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
001-Z/2018
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy Úrad pre verejné obstarávanie
7. Február 2018
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI uzavretá v súlade s § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
013- Z/2018
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Úrad pre verejné obstarávanie
7. Február 2018
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzavretá v súlade s § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
012- Z/2018
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Úrad pre verejné obstarávanie