Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ISDN č. 2030428616
Z16/2017/ÚGBR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. Apríl 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ISDN č. 2029444164
Z17/201//ÚGBR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
19. Apríl 2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201637265-Z
Z18/2017/ÚGBR
0,00 € BCF, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Apríl 2017
Čiastková poistná zmluva číslo: 80-3052973/6583767963 Poistenie majetku nadobudnutého z projektu "Výskumné centrum AgroBioTech" ÚGBR SAV v Nitre Operačný program: OP Výskum a vývoj kód projektu ITMS 26220220180
Z19/2017/ÚGBR
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
31. Máj 2017
Zmluva č.: 6/1000085503 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z25/2017/ÚGBR
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
31. Máj 2017
Zmluva č.: 6/1000085528 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z26/2017/ÚGBR
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. September 2017
Zmluva o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vastníctva
Z31/2017/ÚGBR
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. November 2017
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzavretá v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
Z39/2017/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre - Fakulta prírodných vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 10 - flotila číslo 9050502098
Z41/2017/BÚ
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 9520052799 o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 08
Z42/2017/BÚ
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. December 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0210
Z45/2017/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
29. Január 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Z1/2018/ÚGBR
0,00 € WOWO, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. Február 2018
Podniková kolektívna zmluva pre rok 2018
Z2/2018/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Marec 2018
Príkazná zmluva (uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka)
Z6/2018/BÚ
0,00 € prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Marec 2018
Príkazná zmluva (uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka)
Z7/2018/BÚ
0,00 € doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Marec 2018
Príkazná zmluva (uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka)
Z8/2018/BÚ
0,00 € Prof. Dr. Stanislav Kopřiva Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Marec 2018
Príkazná zmluva (uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka)
Z9/2018/BÚ
0,00 € Ing. Ján Tkáč, DrSc. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. Marec 2018
Zmluva o výpožičke
Z11/2018/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Marec 2018
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služieb
Z12/2018/ÚGBR
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
11. Jún 2018
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
Z18/2018/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV