Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z21/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z22/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. Február 2022
Kolektívna zmluva
Z23/2022/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z24/2022/BÚ
0,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0284 - ÚMB
Z25/2022/BÚ
0,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Február 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z26/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Február 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z27/2022/BÚ
0,00 € MSc. Shanza Zaib Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z28/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z29/2022/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z30/2022/CBRB
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Marec 2022
Darovacia zmluva
Z32/2022/ÚGBR
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
23. Marec 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Z33/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied a informatiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Marec 2022
Číslo zmluvy: 3100382022 - Zmluva o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
Z34/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Apríl 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov agrobiotechnológie a molekulárna biológia
Z35/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
Z40/2022/BÚ
0,00 € Brtrislavská organizácia cestovného ruchu Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Máj 2022
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15/2022
Z44/2022/BÚ
0,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
Z46/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Dohoda o odbornej praxi študenta
Z47/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied a informatiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi
Z49/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku Kooperačnej zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0545 pre spoluriešiteľskú organizáciu
Z50/2022/ÚGBR
0,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.