Centrálny register zmlúv

Obec Píla

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Dodatok k zmuve o balíku
07_2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Píla
6. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci
10/2022
0,00 € Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí Obec Píla
14. Júl 2022
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
11_2022
0,00 € SPP – distribúcia, a.s. Obec Píla
21. Október 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému
13/2022
0,00 € DEUS Obec Píla
21. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
14/20222
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Píla
21. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 15/2022
15/2022
0,00 € ZAP Modra spol. s r.o. Obec Píla
28. November 2022
Zmluva o dobere použitých jedných olejov a tukov
17/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Píla
28. November 2022
Zmluva o nakladaní s odpadom
18/2022
0,00 € Skládka - odpadov Dubová, s.r.o. Obec Píla
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 147_2022
19/2022
0,00 € TRIMEL s.r.o. Obec Píla
6. Marec 2023
Zmluva o pripojenl k informačnému systému Dátové centrum obci a miest pre nečlena ZMOS
21/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Píla
21. Apríl 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
03_2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Píla
21. Apríl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
04_2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Píla
24. Apríl 2023
Zmluva o dotácii
06_2023
0,00 € ŠK SPC Častá Obec Píla
13. Júl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY_dodatok č.1
09_2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Píla
21. August 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci
12/2023
0,00 € Mikroregión Červený kameň Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o spolupráci - školské ovocie
14/2023
0,00 € Boni Fructi, spol. s r.o. Obec Píla
25. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-191-010/2023
15/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
25. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BA-VO-222-015/2023
16/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
25. Október 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-008/2023
17/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla
26. Október 2023
D O D A T O K č. 1 k Z m l u v e č. PHZ-OPK1-2019-003167
18/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Píla