Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2022
Dohoda o spolupráci
168/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20. Apríl 2022
Zmuva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok parc. reg. C č. 7095/67 v k.ú. Hlohovec - spoluvlastnícky podiel 1/948
93/2022
0,00 € Mária Vadovská Mesto Hlohovec
20. Apríl 2022
Dodatok č. 16 k Prevádzkovej zmluve č. 205/2016 - odovzdanie majetku do prevádzky
105/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o.
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve číslo ISS: 78/2022
171/2022
0,00 € MB SERVIS, s.r.o. Mesto Hlohovec
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ISS: 40/2022
173/2022
0,00 € AMB SK s.r.o. Mesto Hlohovec
22. Apríl 2022
ZML.2022/01/6540
202/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Patrik Juriška
22. Apríl 2022
ZML.2022/01/6541
203/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Patrik Juriška
23. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k NZ č. 583/2016 - rozšírenie predmetu nájmu o časť pozemku v k.ú. Hlohovec
152/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ISS: 602/2021
138/2022
0,00 € UAVIS s.r.o. Mesto Hlohovec
27. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. ISS 632/2021, č. dohody 161/2022
161/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Mesto Hlohovec
28. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve COMPLETE o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. ISS 123/2020
204/2022
0,00 € Commander Services s.r.o. Mesto Hlohovec
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
141/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry zamestnancov Mesta Hlohovec - Mestského úradu Hlohovec Mesto Hlohovec
3. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na ul. Balatónska
162/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Západoslovenská distribučná, a.s.
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ISS 8/2022 (č. dodatku 8/2022) - Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ na Vinohradskej ulici v Hlohovci
205/2022
0,00 € Samostav, s.r.o. Mesto Hlohovec
11. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. ISS 10/2022 predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác - Rekonštrukcia objektu mestských jaslí
207/2022
0,00 € CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. Mesto Hlohovec
17. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovania odídencom z Ukrajiny
223/2022
0,00 € Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec Mesto Hlohovec
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6563
274/2022
0,00 € Mesto Hlohovec PharmDr. Vlasta Vrchovská
18. Máj 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6564
275/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Štefan Nitran
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML2022/01/6565
276/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Jana Miklovičová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6566
277/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Emília Šulimanová