Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6584
303/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Stanislava Lojková
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6587
306/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Michaela Cviková
24. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6588
310/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jaroslav Prochác
24. Máj 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6589
311/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Pavol Valovič
24. Máj 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/01/6593
315/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Martin Petrek
24. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6592
314/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Erik Hrnčarik
24. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6591
313/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Marta Machová
24. Máj 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6590
312/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jozef Šušuk
24. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZMl.2022/01/6594
316/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Renáta Mittuchová
24. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6595
317/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jaromír Kožušník
24. Máj 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/01/6596
318/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Helena Nosálová
24. Máj 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6597
319/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Rudolf Benko
30. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovania odídencom z Ukrajiny
308/2022
0,00 € Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o. Mesto Hlohovec
30. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovania odídencom z Ukrajiny
309/2022
0,00 € Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec Mesto Hlohovec
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie číslo ISS: 627/2021 na zametacie autíčko
213/2022
0,00 € Environmentálny fond Mesto Hlohovec
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovania odídencom z Ukrajiny
307/2022
0,00 € Mestské kultúrne centrum Mesto Hlohovec
1. Jún 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 22/GAR/2006/VS-118
55/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Alexin Drábek
22. Jún 2022
Dodatok č. 22 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 456/2015
345/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trnava
22. Jún 2022
Kúpna zmluva - odkúpenie pozemkov a stavby v kat. úz. Hlohovec do vlastníctva Mesta Hlohovec
348/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. Mesto Hlohovec
22. Jún 2022
Dohoda o urovnaní, Dohoda o vzdaní sa záložného práva, Zmlva v prospech tretej osoby - usporiadanie vzájomných vzťahy súvisiacich s majetkovou účasťou Mesta Hlohovec v obchodnej spoločnosti NsP Hlohovec
350/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.