Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Z M L U V A č. 4573 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
26-2023
150 000,00 € Envoronmentálny fond,Nevädzová 806/5,Bratislava Obec Žabokreky, Žabokreky 145
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zmluvy pre Súkromnú základnú umeleckú školu DEEP DANCE CLUB
2023/92
137 637,25 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
9. Január 2024
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl
2024/01
137 201,60 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3-2023
109 275,08 € Deep dance club,o.z. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
18. December 2023
Zmluva o dielo č.91/2023
91/2023
Doplnená
99 029,68 € IMKROV , s.r.o. Obec Žabokreky
22. December 2022
Zmluva o Municipálnom úvere -Eurofondy(A)č.16/010/22
47-2022
94 210,00 € PRIMA BANKA SLOVENSKO,a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
27. November 2023
Z M L U V A č. 230380 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
2023/82
93 057,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
27. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov
20-2023
82 949,90 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky
7. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO - výmena strešnej krytiny a zateplenie strecha KD- uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov
2023/49
73 677,00 € IMKROV s.r.o. Obec Žabokreky
24. November 2023
Zmluva o Municipálnom úvere — Eurofondy (A) č. 16/005/23
2023/79
62 911,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Žabokreky
27. Marec 2023
Zmluva o dielo-Obnova budovy kultúrneho domu Žabokreky súp. č. 145 . 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie ,ktorou je „Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy“
18-2023
Doplnená
71 762,97 € DIKRA s.r.o.DIČ: 2023882421 IČ DPH: SK2023882421 Obec Žabokreky
7. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q446-512-003-003
52 631,58 € OZ“ Partnerstvo pre MAS Turiec“ Obec Žabokreky
5. December 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKUč. IROP-CLLD-Q446-512-001-005 zo dňa 30.05.2023(ďalej len ,, Dodatok,,)
2023/85
52 631,58 € OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec" Obec Žabokreky
5. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 7/2023
2023/67
36 883,00 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Obec Žabokreky
26. September 2022
Darovacia zmluva
33-2022
32 000,00 € Tomáš Štefanides,Peter Sumka,Ján Lincéni,Dana Fľaková,Miriam Vajdelová,Kraľovanský Jozef Obec Žabokreky, Žabokreky 145
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2022
30 000,00 € enertech,s.r.o. Obec Žabokreky
24. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka
28-2023
26 028,00 € ALF – MARTIN s.r.o. sídlo : Kollárová 73, 036 01 Martin, SK Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Január 2024
Zmluva - zber a likvidácia odpadov
2023/98
19 846,80 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Žabokreky
15. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
46-2022
17 984,64 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
9. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRACI PRI ZABEZPECEN( SYSTEMU ZDRUZENEHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVYCH VYROBKOV Z-0/2024/TZKO/443 :
2023/99
16 534,00 € ELEKOS Obec Žabokreky