Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní FPP pre NPSS v ZPS na rok 2022
SSSV/OSP/016/2022
164 379,36 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava c.o.
25. Október 2022
Zvýšenie zmluvnej ceny
MAGSP2200066
163 453,75 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb-zmapovanie a analýza súčasného stavu procesov, návrh optimalizácie a vytvorenie procesných dizajnov a dokumentácie pre potreby projektu Mestských zdieľaných služieb a Magistrátu
MAGTS2300040
163 440,00 € QPC s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 160 712,50 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300008
160 712,50 € OZ Vagus Hlavné mesto SR Bratislava
19. December 2022
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia nákladovna real. VDZ a ZDZ v sume najviac 76.000€ s DPH. Odkúpenie 10 parkomatov do majetku HMBA v sume 82.800€ s DPH.
MAGTS2200451
158 800,00 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava
11. Január 2023
OVS/22/podvozok do 7500 kg s plošinou
MAGTS2200481
157 200,00 € INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. August 2022
Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny REPULS
MAGSP2200057
155 264,28 € ProBuild SK, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Júl 2022
Stavebné práce - Urban Fitness Bratislava - Workout pod Mostom SNP
MAGSP2200034
154 668,73 € littlefinger, s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
15. December 2022
Licencia a podpora pre VxRail
MAGTS2200459
153 731,28 € PERFORMANCE, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Február 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0882 23 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C KN parc. č. 2985/58, LV č. 46, k. ú. Karlova Ves.
048808822300
153 600,00 € ASIR, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí FPP
SSV/OSP/022/2022
153 031,68 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava EVITO, o. z. Bratislava
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na nízkoprahové denne centrum prevádzkované neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 151 904,54 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400020
151 904,54 € OZ Vagus Hlavné mesto SR Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 150 813,70 eur pre Dúbravská oáza pokoja a oddychu, n.o. v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400036
150 813,70 € Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme, ktorým sa zužuje časť predmetu nájmu uvedeného v Prílohe č. 1 "Označenie jednotlivých Častí Predmetu nájmu a Reklamných zariadení" - ZMLUVA MEGABOARD, BIGBOARD (pozemok reg. "C" p.č. 5068/1, k. ú. Petržalka)
088801092102
148 000,00 € Akzent BigBoard, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2022
Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny Repuls
MAGSP2200018
147 816,48 € ProBuild SK, s.r.o Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP vo výške 147 000,- eur pre Dom Seniorov Rudi n.o v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400031
147 000,00 € Dom Seniorov Rudi n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
16. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505692300 uzatvorená za účelom uloženia podzemného elektrického vedenia k stavbe "BA_Est Žabí Majer, 2. stavba, 22 kV vývody-kabelizácia 22 kV vzdušných vedení VN 212 a VN 411"
286505692300
146 793,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
19. December 2022
Kúpna zmluva č. 464/2022, na prevod pozemkov v k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej 12, zverených do správy MČ Bratislava-Staré Mesto, do vlastníctva SR zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
464/2022
144 947,77 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
22. Marec 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní nedresných služieb pre časopis in.ba
MAGTS2400067
140 760,00 € Cromwell a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
22. November 2023
Predmetom rámcovej dohody je dodanie služobných uniforiem pre MsP.
MAGTS2300353
139 200,00 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava