Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Rámcová zmluva k VO na dodanie PAAS tabúľ pre parkovaciu politiku
MAGTS2300113
119 766,55 € BAMIDA s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Január 2024
Kúpna zmluva - nákup IT HW a podpora č.1 a 2
MAGTS2300370
118 858,08 € Aricoma Systems s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2023 pre neverejného poskytovateľa SS Náruč Senior & Junior vo výške 59 366,40 za I. polrok 2023 a 59 366,40 za II. polrok 2023. Celková suma je 118 732,80 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300003
118 732,80 € NÁRUČ Senior & Junior Hlavné mesto SR Bratislava
15. Marec 2023
Predmetom dohody je komplexné zabezpečenie prenájmu multifunkčných kopírovacích farebných tlačových zariadení.
MAGTS2300048
118 000,00 € Z + M servis a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
12. December 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlasníctva č. 24-85-0352-23-00, Obchodná 29
248503522300
116 665,26 € Homzová Erika Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Predmetom zmluvy je zámena bytov v bytovom dome na Zvolenskej ulici 3, súpis. č. 1176, k. ú. Nivy za pozemky hlavného mesta parc. č. 4757/27, parc. č. 4757/48, parc. č. 4755/1, k. ú. Staré Mesto a zriadenie VB v prospech vlastníkov bytov v predmetnom byto
038802122400
116 383,61 € Laca Gustáv, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom
SSV/ODB/004/2022
115 123,04 € Občianske združenie Odyseus Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
12. Máj 2022
Zmluva o dielo MAGSP2200019
MAGSP2200019
114 449,45 € TravnikServis s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutie NFP k projektu Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži
IROP-Z-302071BYL1-73-87
114 449,45 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
7. November 2023
Zámenná zmluva č. 03 88 0126 23 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto, Vinohrady, Nové Mesto a Petržalka.
038801262300
114 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP vo výške 113 086,08 eur pre EVITO, o.z. v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400029
113 086,08 € EVITO Hlavné mesto SR Bratislava
22. Marec 2024
VYKONÁVACIA DOHODAvo vzťahu k Memorandu o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačnéhoprogramu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE(ďalej len ,,Dohoda“)
2522D20033
111 280,00 € Mestská časť – Vajnory Hlavné mesto SR Bratislava
20. Február 2024
Dodatok č.14 k ZoD- Nosný systém MHD 2.časť Bosákova-Janíkov dvor- Zmena zmluvnej ceny- práce naviac
MAGSP2400002
110 536,03 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
31. Január 2024
Dohoda č. 0000001
0000001
110 312,42 € Metropolitný inštitút Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí FPP pre ZPS u NPSS na rok 2022
SSV/OSP/031/2022
109 635,12 € Pohoda seniorov, n.o., Hodská 33, Galanta Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7. November 2023
Predmetom Zmluvy je záväzok vykonávať pre Objednávateľa službu: organizačné a technické zabezpečenie konferencií organizovaných pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, a SŠ na území HMBA.
MAGTS2300309
109 161,60 € Indícia, n. o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300352
109 077,12 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
31. August 2022
Zmluva o dielo č. MAGTS2200307 ako výsledok verejného obstarávania zákazky "Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch obstarávateľa" po dobu 48 mes. Všetky informácie o zákazke: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/259
MAGTS2200307
107 832,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
9. November 2022
ntb monitor
MAGTS2200409
107 340,00 € PERFORMANCE, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Október 2022
Zmluva o dielo, ktorá sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Výsadba drevín v extraviláne - cezhraničná výsadba BAUM - jeseň 2022"
MAGTS2200337
106 836,18 € EDUPLANT, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava