Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom OZ VAGUS v sume 97 051,59 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400021
97 051,59 € OZ Vagus Hlavné mesto SR Bratislava
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí funančného príspevku na prevádzku sociálnej služby vo výške 96 590,71 eur v rozpočtovom roku 2022.
MAGDG2200312
96 590,71 € Proti prúdu Hlavné mesto SR Bratislava
2. Október 2023
KZ uzatvorená medzi predávajúcim - MČ Bratislava-Dúbravka (správca), hl.m. SR Bratislava (vlastník) a kupujúcim - SR Železnice Slovenskej republiky, ktorej predmetom sú pozemky nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka, reg. "C" KN, p.č. 3446/173 a p.č. 3451/11.
409024423
95 500,00 € Železnice Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
3. Január 2024
Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka, registra „C" KN, parc. č. 1835/1 - záhrada vo výmere 296 m2, parc. č. 1835/2 – záhrada vo výmere 13 m2 a parc. č. 1836 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 m2.
409060423
95 280,00 € Andrašik Pavol Hlavné mesto SR Bratislava
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu MV SR na 1. časť druhej etapy opravy pamätníka Slavín v meste Bratislava.
OKZPP000001
94 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku zo št. rozpočtu SR na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch finančné prostriedky vo výške 94 000,00 Eur na 1. časť druhej etapy opravy pamätníka Slavín.
OKVZVH20232001
94 000,00 € MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
7. December 2022
Nákup výkonných notebookov s príslušenstvom
MAGTS2200413
93 721,00 € flex-it, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
4. November 2022
Zmluva o PNFP: Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska
Z311031CGG4
93 717,50 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2200424
MAGTS2200424
92 560,30 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava
13. November 2023
Zmluva o dielo č. MAGTS2300311
MAGTS2300311
92 388,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYL1-73-87 zo dňa 17.01.2023
572/2024
91 715,95 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC"
MAGDG2200125
90 000,00 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - Malacky
MAGDG2300025
89 538,41 € Mesto Malacky Hlavné mesto SR Bratislava
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre Kaspian.
MAGDG2400006
89 152,13 € KASPIAN Hlavné mesto SR Bratislava
24. Január 2023
Dod.č.4 Naviac a menej práce k MAGSP2100039 - Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu (D.Tupého). Dod.č.4 sa týka 1.časti pôvodnej ZoD.
MAGSP2200063
89 031,67 € MATEP, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2023
Rámcová dohoda č.MAGTS2300258 ako výsledok VO - "Nákup motorových vozidiel"
MAGTS2300258
88 968,72 € Todos s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300342
85 792,39 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Predmet - prevod poz. reg. "E" p.č. 1859 - orná pôda vo výmere 3419 m2, k.ú. Lamač, spol. podiel 1/2, do vl. hl.m.
058803652200
85 475,00 € Hauskrecht Dušan Hlavné mesto SR Bratislava
25. Júl 2022
Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športových ihrisk" Podprogram 4 rok 2022.
MAGDG2200134
85 000,00 € Biskupice si pomáhajú, o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
9. August 2022
Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť " Podprogram 4 rok 2022.
MAGDG2200127
85 000,00 € Mestská časť Bratislava - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava