Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Zmluva o dielo Predmetom zákazky je obnova, dobudovanie a spustenie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring pretvorení objektu mosta Apollo (objekt č. 201).
MAGTS2200312
76 680,00 € GEOKOD, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti poskytovanej neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO v sume 76 204,26 Eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300065
76 204,26 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Hlavné mesto SR Bratislava
16. Január 2023
Zmluva o dielo na poskytnutie služby - zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru na stavbu "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - Salvator"
MAGTS2200434
74 580,00 € Ing. arch. Matúš Ivanič Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 184/2024 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 182/1, k. ú. Karlova Ves zvereného do správy MČ Bratislava-Karlova Ves
184/2024
73 800,00 € Divéky Marko Hlavné mesto SR Bratislava
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - Stupava
MAGDG2300024
73 625,86 € Mesto Stupava Hlavné mesto SR Bratislava
20. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 pre OZ Odyseus.
MAGDG2400097
73 247,17 € Občianske združenie Odyseus Hlavné mesto SR Bratislava
8. Júl 2022
Zmluva o dielo na akciu: Oprava a údržba vnútorných priestorov BKIS Židovská 1 v Bratislave.
MAGSP2200033
73 060,96 € AGORA s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom
SSV/ODB/005/2022
72 635,99 € OZ VAGUS Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
18. Apríl 2023
Dohoda o urovnaní - mimosúdne urovnanie sporu s Ing. Františkom Kolačným
MAGTS2300089
72 450,00 € Kolačný František Hlavné mesto SR Bratislava
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Občianske združenie STOPA v sume 72 184, 63 eur v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300018
72 184,63 € Občianske združenie STOPA Slovensko Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Rámcová dohoda č. MAGTS2400116
MAGTS2400116
72 160,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Júl 2022
Rámcová dohoda MAGTS2200234 ako výsledok verejného obstarávania, kt. predmetom je zabezpečenie dodávok spotrebného materiálu - humanitárna pomoc Ukrajine. Zmluva sa uzatvára na dobu 6 kal. mesiacov od účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpana fin. limitu.
MAGTS2200234
72 000,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Pa Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2023
Právne poradenstvo a právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva
MAGTS2300027
72 000,00 € Hillbridges, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. November 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia IS - SO 120.1 VN rozvod – južný okruh, SO 120.2 VN rozvod – severný okruh k stavbe „PETRŽALKA CITY-Primárne inžinierske siete“ na pozemkoch hl. mesta SR BA v k.ú. Petržalka.
286507052300/0099
71 482,00 € SOHO Bratislava, a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP2200036 s Benstav s.r.o.
MAGSP2300007
71 223,48 € BENSTAV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. August 2023
Zmluva č. 0014-PRB/2023 o poskytovaní dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
SNBZPD000002
70 580,00 € Ministerstvo dopravy SR Hlavné mesto SR Bratislava
3. Jún 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS2200183
MAGTS2200183
70 000,00 € CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27. Február 2024
Poradenská asistencia dodávateľa klientovi.
MAGTS2400060
70 000,00 € DABRICON s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb dezinsekèného zásahu liahnísk komárov a iného škodlivého hmyzu na území Bratislavy.
MAGTS2200224
69 996,00 € Ecoder s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31. Júl 2023
Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov na základe požiadaviek Objednávateľa, ktorého výsledkom je už konkrétna ponuka kvalifikovaných osôb
MAGTS2300176
69 996,00 € BALANCED HR s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava