Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov na základe požiadaviek Objednávateľa, ktorého výsledkom je už konkrétna ponuka kvalifikovaných osôb
MAGTS2300176
69 996,00 € BALANCED HR s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. August 2022
Oprava 10 nájomných bytov na Rezedovej ul. č. 3 v Bratislave“, časť č. 1,
MAGSP2200042
69 967,93 € ELINSS, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2024
Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva.
MAGTS2400036
69 600,00 € Hillbridges, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v nízkoprahovom dennom centre
SSV/ODB/010/2022
69 562,66 € Domov svätého Jána z Boha, n. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
28. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0540 23 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. "E" KN parc. č. 1512, 1513, LV č. 7868, k. ú. Ružinov.
048805402300
69 200,00 € AlcaNivy a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom
SSV/ODB/002/2022
68 666,04 € Občianske združenie STOPA Slovensko Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
11. Apríl 2022
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126
MAGTS2200126
67 500,00 € BAMIDA s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. Január 2024
Zmluva č. 232505 08U05 o poskytnutí prostriedkov Environmentálneho fondu za účelom financovania projektu Biologická regulácia komárov a monitoring liahnísk v k. ú. Bratislava
232505 08U05
67 135,65 € Environmentálny fond Hlavné mesto SR Bratislava
2. August 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0542 23 00 ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3 vo výmere 8150 m2.
088305422300
67 071,54 € INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. August 2022
Oprava 8 nájomných bytov v Bratislave, časť č. 3
MAGSP2200044
67 063,57 € ELINSS, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. August 2022
Oprava 12 nájomných bytov v Bratislave, časť č. 2 - v sume 55 749,73 bez DPH
MAGSP2200043
66 899,68 € ELINSS, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Máj 2022
Dohoda o urovnaní č. 24 83 0265 22 00
24 83 0265 22 00
66 558,58 € Rezidencie Machnáč, s. r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
3. Január 2024
Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka, registra „C" KN, parc. č. 4086/1 - záhrada vo výmere 311 m2 podľa GP č. 97/2023 a parc. č. 4087 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m2.
409060623
66 366,30 € Vetríková Lenka Hlavné mesto SR Bratislava
31. August 2022
Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Záhorská Bystrica, registra „C" KN, parc. č. 2648/397, 2648/398, 2652/254, 4120/823, 4120/825, 4120/839, 4120/842, 4122/39-62 do vlastníctva kupujúcich.
413000222
66 020,00 € Obal Jozef Hlavné mesto SR Bratislava
19. Február 2024
Zmuva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 pre IPčko, o.z.
MAGDG2400001
65 898,80 € IPčko Hlavné mesto SR Bratislava
9. November 2023
Zmluva o nákupe a dodaní samozavlažovacích kvetináčov
MAGTS2300305
65 660,61 € POTS s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Október 2022
Kapitálový transfer na podporu projektu "Revitalizácia jestvujúcich a budovanie nových športovísk v školskom areáli " Podprogram 4 rok 2022.
MAGDG2200132
65 000,00 € Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava
2. August 2022
Nákup HW zariadení Mag+MOS = switche
MAGTS2200288
64 556,40 € CSFIT s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí elektronických a servisných služieb a udelení licencie
MAGTS2400086
64 080,00 € Nuaktiv s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Február 2023
Servisná zmluva a aplikačná podpora webového portálu elektronických služieb Bratislavskej samosprávy
MAGTS2300006
63 720,00 € Nuaktiv s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava