Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Nákup IKT s príslušentvom
MAGTS2300235
63 000,00 € flex-it, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo
MAGDG2300349
62 936,68 € Mestská časť Bratislava - Rača Hlavné mesto SR Bratislava
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu sužbu nízkoprahové denné centrum poskytovanú neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 61 688,11 eur v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400011
61 688,11 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Hlavné mesto SR Bratislava
16. Október 2023
Vypracovanie architektonickej štúdie pre projekt "Rekonštrukcia Jurigovo nám.".
MAGTS2300217
61 308,00 € 2M ateliér architektúry, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na terénnu sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanú neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 60 913,05 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400015
60 913,05 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Hlavné mesto SR Bratislava
11. Júl 2024
Záchytné parkovisko – Zlaté Piesky - PD
MAGTS2400182
60 600,00 € MATIG s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Kúpna zmluva č. 40941923 na prevod vlastníckeho práva pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, registra „C" KN, parc. č. 4097/10, 4097/9, LV č. 847.
40941923
60 400,00 € Horka Martin Hlavné mesto SR Bratislava
28. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb č. MAGTS2200165
MAGTS2200165
60 000,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
24. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb č. MAGTS2200173
MAGTS2200173
60 000,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21. Júl 2022
Penetračné testy pri vývoji a rozvoji digitálnych služieb
MAGTS2200187
60 000,00 € AEC s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov a spolupráci č. MAGDG2200296 rekonštrukcia Karloveskej knižnice, Jurigovom nám. 1.
MAGDG2200296
60 000,00 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby č.: 117/50/2023 č. MAGTS2300230
MAGTS2300230
60 000,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Február 2024
Predmetom Mandátnej zmluvy je zabezpečiť právne poradenstvo, právne služby a zastúpenie pre Mandanta v súdnych konaniach v rozsahu podľa zmluvy.
MAGTS2400057
60 000,00 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Marec 2024
Rámcová zmluva č. MAGTS2400063 - Prekladateľské a tlmočnícke služby
MAGTS2400063
60 000,00 € LEXMAN, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Jún 2023
Rámcová dohoda MAGTS2300134 - Mäsité a vegetariánske bagety, Humanitárna pomoc pre Ukrajinu.
MAGTS2300134
59 976,00 € GROTTO, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
22. December 2023
odstraňovanie havárie na cvičku pod mostom SNP-stavebné práce
MAGSP2300062
59 965,26 € littlefinger, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Január 2023
Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa - rekonštrukcia fasády (časť zadná fasáda)"
0000493
59 932,21 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava
15. Máj 2023
Dodatok č. 1 k ZoD MAGSP2200050-Navýšenie celkovej ceny diela za Rozšírenie Harminovej na 4-pruh
MAGSP2300013
59 827,23 € STRABAG s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Marec 2024
Vyplatenie preddavku FPP v roku 2024 vo výške 59 366,40,- eur pre NÁRUČ Senior & Junior, o.z. v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400024
59 366,40 € NÁRUČ Senior & Junior Hlavné mesto SR Bratislava
18. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na Zariadenie opatrovateľskej služby prevádzkované neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO v sume 59 207,31 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400146
59 207,31 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Hlavné mesto SR Bratislava