Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova"
311031CCZ7
1 213 289,60 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14. Február 2024
Vrátenie časti finančných prostriedkov spočívajúcich v odmene za služby podľa Zmluvy, poskytnutých Hlavným mestom spoločnosti OLO a.s. na zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti.
MAGOLO0001
1 085 278,06 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Marec 2022
Zmluva o Dielo - projektová dokumentácia - Živé námestie
MAGTS2100377
1 080 000,00 € ARGE Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
28. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Etapa III: Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská
MAGSP2300022
1 069 115,46 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. September 2022
Predmetom kúpnej zmluvy je nadobudnutie nehnuteľností, v k. ú. Petržalka, a to stavby so súpis. č. 3357, administratívno-prevádzkové centrum a pozemkov registra "C" KN parc. č. 5794/12 a 5794/23, zapísaných na LV č. 2598.
058803602200
1 027 245,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brati Hlavné mesto SR Bratislava
17. August 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. MAGSP2200035
MAGSP2300032
992 038,79 € Yunex, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. August 2023
stavebné a montážne práce - rekonštrukcia technologických zariadení bazénovej technológie 50 m plaveckého a 25 m výukového bazéna pre projekt "Plaváreň Pasienky".
MAGSP2300031
972 085,79 € H B H , a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Jún 2022
Zmluva o dielo
MAGSP2200035
924 145,92 € Yunex, s.r.o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 53 684 141 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
22. Marec 2024
Dodatok č.16 k ZoD NSMHD2- Mimoriadne udalosti- valorizácia 4Q/2023
MAGSP2400007
902 252,21 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
13. Marec 2023
Audítorské služby na auditované obdobie 2022 - 2025
MAGTS2300047
900 000,00 € BDO Audit, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
7. December 2023
Majetkovoprávne vysporiadanie športového areálu TJ Doprastav na Bajkalskej ulici
MAGTS2300376
900 000,00 € Grafen Au s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Január 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Plavárne Pasienky v grantovom programe Fondu na podporu športu.
2023/SINV-03
868 863,19 € Fond na podporu športu Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
ZoD "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, II. etapa"
MAGSP2300017
868 734,38 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
19. Jún 2023
Plnenie záväzku hlavného mesta voči Nadácii mesta Bratislavy - poskytnutie finančného krytia na grantové programy z rozpočtu mesta
MAGDG2300068
850 000,00 € Nadácia mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
22. September 2022
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. 262/2021.
048804352200
778 466,62 € BILLA s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Máj 2022
"Modernizácia trolejbusových tratí Záhradnícka-Karadžičova"
MAGSP2200023
768 755,36 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
14. September 2023
Dodatok č.9 ZoD- Nosný systém MHD 2.časť Bosákova-Janíkov Dvor- Zmena zmluvnej ceny- valorizácia- mimoriadne udalosti
MAGSP2300039
767 037,83 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
6. Júl 2023
Rámcová dohoda č. MAGTS2300157
MAGTS2300157
750 000,00 € STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
7. December 2023
Revitalizácia námestia Republiky
MAGTS2300316
720 000,00 € madebygro s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Jún 2022
Rámcová dohoda č. MAGTS2200177
MAGTS2200177
719 500,00 € CITY STONE DESIGN s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava