Centrálny register zmlúv

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 207/2023
09/010/2023
0,00 € Mesto Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
13. Apríl 2023
Dodatok č. 2 Kúpnej zmluvy č. 16/112/2022
12/112/2023
0,00 € Srdiečko, n.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
17/120/2023
0,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Jún 2023
Dodatok č. N20200108017D06 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
18/140/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2004923
19/010/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
28. Jún 2023
Dohoda číslo: 23/17/054/463 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Prax pre mladých"
21/041/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
26. Júl 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 22/050/2023
22/050/2023
0,00 € Mária Kurz Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
17. August 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20220304002
26/040/2023
0,00 € Implamentačná agentúra MPSVaR SR Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
14. September 2023
Zmluva č.: 3/1000204705 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
28/120/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
2. Október 2023
Dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy na roky 2023 - 2024
30/010/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri OSS mesta Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
17. Október 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 33/050/2023
33/050/2023
0,00 € Alojz Ricker - predseda ZO ÚNSS č. 60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
18. Október 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 34/050/2023
34/050/2023
0,00 € Kristína Molnárová Sztresnyáková Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
23. Október 2023
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 35/050/2023
035/050/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 36/140/2023
36/140/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. December 2023
Dodatok č. 3 Kolektívnej zmluvy na roky 2023 - 2024
40/010/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri OSS mesta Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
11. Január 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 01/050/2024
01/050/2024
0,00 € Mária Koláčková Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
18. Január 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožičke nebytových priestorov č. 02/050/2024
02/050/2024
0,00 € Mária Kurz Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
23. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248194831, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
03/080/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. Február 2024
Zmluva o krátkodobej bezodplatnej výpožička nebytových priestorov
05/050/2024
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č.60 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
8. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 7676/01 uzatvorená medzi zmluvnými stranami
06/010/2024
0,00 € STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa