Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1142/2011
17/2011
0,00 € ECM MONITORY,s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2013
Zmluva na dodávky druhotných surovín
26/2013
Doplnená
0,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia KOL-EKO,s.r.o.
31. Január 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na zabezpečenie servisu tlačiarní a kopírok
6/2014
0,00 € AutoCont SK,a.s., Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Máj 2014
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 9515/330/2007 uzatvorenej dňa 23.11.2007
13/2014
0,00 € Vodohospodárska výstavba,š.p. Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Máj 2014
Dohoda o zrušení Zmluvy č.797/120/2005 uzatvorenej dňa 1.2.2005
14/2014
0,00 € Vodohospodárska výstavba,š.p. Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Máj 2014
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme č.CZ 1940/2009 uzatvorenej dňa 29.1.2009 a Zmluvy o nájme č. 2004/2400/0256 uzatvorenej dňa 2.2.2004
15/2014
0,00 € Vodohospodárska výstavba,š.p. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Máj 2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.13/2014/KE
16/2014
0,00 € MEOPTIS,s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Marec 2015
Zmluva o umiestnení,prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
11/2015
0,00 € Slovenská pošta,a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Jún 2015
Dodatok č.1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1/2015
0,00 € Stredoslovenská energetika,a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Február 2016
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní verejnou kanalizáciou
20160129
0,00 € SEVAK, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Marec 2016
Dohoda č.1/2016 o vzájomnej spolupráci a výmene informácií
3/2016
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. Apríl 2016
Zmluva o ochrane aktív č.1/2016
5/2016
0,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. Jún 2016
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.137/06/NO
10/2016
0,00 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. August 2016
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy
13/2016
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. September 2016
Zmluva o bezodplatnej spolupráci
18/2016
0,00 € Miloslav Strnisko Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. November 2016
Zmluva o podmienkach pripojenia a odberu elektrickej energie
19/2016
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. December 2016
Dohoda o integračnom zámere medzi SIŽP a NASES o prepojení IS UPVS - typu OVM
26/2016
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. December 2016
Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 13/2014/KE
27/2016
0,00 € MEOPTIS, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Apríl 2017
Príkazná zmluva č. 47/2017/8.2
4/2017
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Jún 2017
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb
10/2017
0,00 € DAIRA, s.r.o., Ecoriendly Hotel Dália Slovenská inšpekcia životného prostredia