Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 80/O-23
80/O-23
2 640,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Soľ
23. November 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901161, Dodatok č. 7.
1009901161
2 297,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Soľ
7. November 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 604/2015/UZ
604/2015/UZ
250 000,00 € VÚB, a. s. Obec Soľ
27. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o dodávke plynu 9107180075
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Soľ
27. Október 2023
Dohoda č. 23/40/010/6
23/40/010/6
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.05.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.05.2023
696 466,70 € ZVP RENTAL s.r.o. Obec Soľ
13. Október 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluva o dielo zo dňa 12.10.2023
11 020,15 € PLAYSYSTEM, s.r.o. Obec Soľ
3. Október 2023
DODATOK Č. IROP-D1-302021BKS8-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKS8-221-67 zo dňa 29. 6. 2022
3353/2023
684 840,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Soľ
21. September 2023
Servisná zmluva číslo: SK230056_REMIDA
SK230056_REMIDA
8,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Obec Soľ
20. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/40/054/1577
0,00 € Úrad práce, sociálny vecí a rodiny Vranov n. T. Obec Soľ
12. September 2023
Kúpna zmluva č. 01/09/2023
Kúpna zmluva č. 01/09/2023
7 393,20 € Tribiano s.r.o. Obec Soľ
8. September 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901161 Dodatok č. 6
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901161 Dodatok č. 6
2 297,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna - Insurance Group Obec Soľ
6. September 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1011/2023/UZ
1011/2023/UZ
653 529,77 € VÚB, a. s. Obec Soľ
28. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_693
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Soľ
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4602 08U01
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4602 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Soľ
24. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-32/60
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-32/60
217 912,15 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Soľ
24. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-32/60
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP OPKZP-PO1-SC111-2017-32/60
217 912,15 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Soľ
24. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201679
RA-SNCA-20201679
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Soľ
22. August 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
63 884,64 € Baribal s.r.o. Obec Soľ
17. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_273 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_273
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Soľ