Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
SNPMP-2022-43
0,00 € Ing.Tímea Grilliová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. November 2022
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb - príloha č.1
SNPMP-2022-042
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
25. November 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
38/2022
0,00 € Obec Závadka nad Hronom Správa Národného parku Muránska planina
24. November 2022
Zmluva o preprave veci č. SNPMP-2022-036
SNPMP-2022-036
0,00 € Spoločnosť urbaristov a pasienkárov-pozemkové spoločenstvo Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
24. November 2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní starostlivosti o biotopy európskeho a národného významu CHA Lúky pod Besníkom a vo voľnej krajine v k.ú Telgárt
SNPMP-2022-040
0,00 € Juraj Rejdovian Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
24. November 2022
Zmluva o pripojení zariadenia, užívateľa do distribučnej sústavy SNPMP-2022-039
SNPMP-2022-039
0,00 € Stredoslovenská distribičná a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. November 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd SNPMP-2022-037
SNPMP-2022-037
0,00 € Obec Závadka nad Hronom Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. November 2022
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného SNPMP-2022-038
SNPMP-022-038
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. November 2022
Rámcová zmluva o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich z národného parku na trh uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 50 ods. 19 Zákona o lesoch
SNPMP-2022-034
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. November 2022
Zmluva o udelení licencie 002-05 uzatvorená podľa zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení
SNPMP-2022-033
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. November 2022
Rámcová zmluva o sprostredkovaní predaja uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPMP-2022-035
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
7. November 2022
HROMADNÁ POISTNÁ ZMLUVA POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA ČÍSLO 11-921-72902061
SNPMP-2022-032
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. November 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2022-009 v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPMP-2022-009
0,00 € Peter Laurenčík – ťažbová činnosť, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
25. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Závadka nad Hronom
SNPMP-2022-030
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
25. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Tisovec
SNPMP-2022-031
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Október 2022
Rámcová dohoda - poskytovanie lesníckych služieb v ťažbovom procese Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
SNPMP-2022-029
0,00 € Miroslav Pohančaník Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Október 2022
Rámcová dohoda č. SNPMP-2022-028
SNPMP-2022-028
0,00 € Peter Laurenčík – ťažbová činnosť, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Október 2022
Zmluva o preprave veci č. SNPMP-2022-0027
SNPMP-2022-027
0,00 € Spoločnosť urbaristov a pasienkárov-pozemkové spoločenstvo Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
12. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Expedičný sklad Muráň
24ZVS0000031823I-SNPMP-2022-26
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
12. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Muráň AB
24ZVS0000031831J-SNPMP-2022-25
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej