Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99547/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bijacovce
9. Marec 2023
Kúpna zmluva 1/IBV/2023
37/2023
9 606,00 € Margaréta Zajacová Obec Bijacovce
8. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služib podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
36/2023
100,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Obec Bijacovce
28. Február 2023
Darovacia zmluva
32/2023
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Bijacovce
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26/2023
0,00 € Slovak Telekom, s.s. Obec Bijacovce
30. Január 2023
Úrazové poistenie - aktivačné práce
20/2023
70,00 € Komunálna poisťovňa Obec Bijacovce
30. Január 2023
Dohoda 23/36/054/33
21/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
26. Január 2023
Zmluva o založení združenia obcí
19/2023
0,00 € združenie obcí Obec Bijacovce
3. Január 2023
Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2022/0417
02/2023
0,00 € Met Slovakia,a.s. Obec Bijacovce
3. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve SC2022/0417 o združených dodávkach elektriny
32023
0,00 € Met Slovakia, a.s. Obec Bijacovce
12. December 2022
Dodatok č. 17 k Zmluve č. 2/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Bijacovce
170/2022
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Bijacovce
8. December 2022
Dohoda č. 22/36/012/38
169/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
1. December 2022
Kúpna zmluva č. 51/2022
167/2022
0,00 € KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Obec Bijacovce
29. November 2022
Zmluva o dielo
164/2022
336,00 € Milan Zuberec Obec Bijacovce
18. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
157/2022
29 180,66 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
16. November 2022
Zmluva číslo 537/205/22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
156/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Bijacovce
8. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
582/2022
29 180,66 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
27. Október 2022
Dohoda č. 22/26/010/4
145/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
21. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
142/2022
16 260,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Bijacovce
6. Október 2022
Kúpna zmluva 14/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
137/2022
9 648,00 € Emília Olekšáková, rod. Hricová Obec Bijacovce