Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o spolupráci
81/2023
0,00 € IMPLEA Obec Bijacovce
26. September 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-281-041/2023
79/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bijacovce
18. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej služby
78/2023
0,00 € DANY-ALARM s.r.o. Obec Bijacovce
11. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
77/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Bijacovce
11. September 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-281-041/2023
KRHZ-PO-VO-281-041/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bijacovce
8. August 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-038/2023
72/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bijacovce
27. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Bijacovce, budúci záväzok zriadenia vecného bremena na parcele CKN 591, LV č. 616 z dôvodu realizácie stavby "Bijacovce IBV-Sever II-I. etapa"
1590/2023-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Bijacovce
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-038/2023
KRHZ-PO-VO-369-038/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bijacovce
20. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
69/2023
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Bijacovce
29. Jún 2023
Úrazové poistenie
64/2023
10,00 € KOmunálna poisťovňa, a.s. Obec Bijacovce
29. Jún 2023
Úrazové poistenie
65/2023
70,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Bijacovce
28. Jún 2023
Dohoda č. 23/36/054/689
63/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
28. Jún 2023
Dohoda č. 23/36/054/691
62/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
58/2023
18 300,00 € mArchus, s.r.o. Obec Bijacovce
25. Máj 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2022-004292
56/2023
67 919,76 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Bijacovce
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/36/054/33
54/2023
0,00 € UPSVaR Poprad Obec Bijacovce
22. Máj 2023
Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu
53/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Bijacovce
3. Máj 2023
Zmluva č. 323 0913 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
50/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bijacovce
5. Apríl 2023
Poistenie majetku zodpovednosti za škodu
43/2023
522,48 € Generali Poisťovňa Obec Bijacovce
16. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99547/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bijacovce