Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dohoda č. 22/36/012/38
169/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
1. December 2022
Kúpna zmluva č. 51/2022
167/2022
0,00 € KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Obec Bijacovce
29. November 2022
Zmluva o dielo
164/2022
336,00 € Milan Zuberec Obec Bijacovce
18. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
157/2022
29 180,66 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
16. November 2022
Zmluva číslo 537/205/22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
156/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Bijacovce
8. November 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3
582/2022
29 180,66 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
27. Október 2022
Dohoda č. 22/26/010/4
145/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Bijacovce
21. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
142/2022
16 260,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Bijacovce
6. Október 2022
Kúpna zmluva 14/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
137/2022
9 648,00 € Emília Olekšáková, rod. Hricová Obec Bijacovce
30. September 2022
Kúpna zmluva 17/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
135/2022
2 238,00 € Marek Sopala Obec Bijacovce
29. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
134/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Bijacovce
28. September 2022
Kúpna zmluva 5/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
133/2022
3 387,54 € RNDr. Mária Kalinayová, rod. Kalinayová Obec Bijacovce
28. September 2022
Kúpna zmluva 6/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
132/2022
3 387,54 € Alžbeta Kalinayová rod. Kalinayová Obec Bijacovce
20. September 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
390/2022
16 260,00 € Úrad vlády SR Obec Bijacovce
31. August 2022
Dohoda o zmene Nájomnej zmluvy o náje poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku
128/2022
0,00 € Roľnícke družstvo BIJACOVCE Obec Bijacovce
31. August 2022
Kúpna zmluva 32/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len " Občiansky zákonník")
129/2022
9 264,00 € Alžbeta Siváková, Antožiová Obec Bijacovce
10. August 2022
Kúpna zmluva 16/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
16/IBV/123/2022
8 952,00 € Ing. Michal Ľorko Obec Bijacovce
10. August 2022
Kúpna zmluva 2/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
2/IBV/124/2022
9 522,00 € Alojz Šiškovič Obec Bijacovce
3. August 2022
Kúpna zmluva 9/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
9/IBV/120/2022
705,60 € JUDr. Jozef Kačica Obec Bijacovce
29. Júl 2022
Kúpna zmluva 20/IBV/2022 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
20/IBV/118/2022
2 598,75 € Anna Nováková Obec Bijacovce