Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o Dielo č. 06/2019
06/2019
0,00 € Plynroz, a.s. Sobrance Obec Remetské Hámre
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 293
1423 293
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Remetské Hámre
2. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o Dielo č. 06/2019
06/2019
0,00 € Plynroz, a.s. Sobrance Obec Remetské Hámre
25. Marec 2023
Zmluva o vystavení záruky č. 25/2023/BZ
25/2023/BZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Remetské Hámre
21. December 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP-00325716
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Remetské Hámre
21. December 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
ZL-2022-97
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Remetské Hámre
10. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva-Stami-2022-11-07
0,00 € StaMi-a s.r.o. Obec Remetské Hámre
10. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva-Stami-2022-11-07
17 349,84 € StaMi-a s.r.o. Obec Remetské Hámre
27. Jún 2022
Zmluva o dielo na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
20220617-1
15 748,87 € RAVOZA s.r.o. Obec Remetské Hámre
22. December 2020
Dohoda č. 20/42/010/131 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/42/010/131
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Remetské Hámre
14. December 2020
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1110/2020
1110/2020
16 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Remetské Hámre
6. November 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001484-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020/001484-001_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Remetské Hámre
6. Október 2020
Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/42/012/102
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Remetské Hámre
9. September 2020
Darovacia zmluva, stroje a zariadenia
DZ 2020/821-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku Obec Remetské Hámre
30. Apríl 2020
DAROVACIA ZMLUVA č. SHNM-OD1-2020/001248-001
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2020-001248-001_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku) Obec Remetské Hámre
26. September 2018
Dohoda 18/42/054/269 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č.2 podľa §54
Dohoda č.18/42/054/269
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Remetské Hámre
4. September 2018
Z M L U V A č. 129982 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
129982 08U02
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Remetské Hámre
30. Január 2018
Dohoda č.18/42/054/22 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54
Dohoda č.18/42/054/22
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Remetské Hámre
24. Júl 2017
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-280
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-280_2015
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Remetské Hámre
16. Máj 2016
Dohoda č.6/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
Dohoda č.6/§50j/NS 2016
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Remetské Hámre