Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o prevode správy majetku štátu uzatvorenej podľa ustanovenia § 9 zákona č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z47/2017/ÚGBR
706 146,83 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. December 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0210
Z45/2017/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. November 2017
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z44/2017/Bú
33 330,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 9520052799 o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 08
Z42/2017/BÚ
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 10 - flotila číslo 9050502098
Z41/2017/BÚ
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. November 2017
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-16-0439
Z40/2017/ÚGBR
40 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. November 2017
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzavretá v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
Z39/2017/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre - Fakulta prírodných vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
31. Október 2017
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-16-0431_STU
Z37/2017/BÚ
6 500,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0398
Z35/2017/BÚ
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0431
Z36/2017/BÚ
95 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. Október 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevode správy majetku štátu uzatvorenej podľa ustanovenia § 9 zákona č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z34/2017/ÚGBR
434 708,10 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
3. Október 2017
Dodatok č. 2 Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210; Zmluva č. 31/UEL/2016
31/UEL/2017
7 148,50 € Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav
29. September 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v zení jej platných dodatkov
Z33/2017/BÚ
7 148,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
18. September 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z32/2017/BÚ
1 121,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. September 2017
Zmluva o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vastníctva
Z31/2017/ÚGBR
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
11. August 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostreidkov č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z30/2017/BÚ
43 627,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. Júl 2017
Dodatok k Memorandu o spolupráci medzi Kráľovskou botanickou záhradou, Kew a Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV, ktoré bolo uzavreté dňa 7.11.2016
Z29/2017/BÚ
21 613,00 € Royal Botanic Garden, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Júl 2017
Memorandum of Collaboration Between Plant Science and Biodiversity Center SAS, Institute of Botany, Bratislava, Slovak Republic and Babeş-Bolyai University, Al. Borza Botanical Garden, Cluj-Napoca, Romania
Z27/2017/BÚ
6 570,00 € Royal Botanic Garden, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Júl 2017
Memorandum of Collaboration Between Plant Science and Biodiversity Center SAS, Institute of Botany, Bratislava, Slovak Republic and Institute of Biological Research Cluj-Napoca, National Institute for Research and Development in Biological Sciences, Roman
Z28/2017/BÚ
9 352,00 € Royal Botanic Garden, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
31. Máj 2017
Zmluva č.: 6/1000085503 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z25/2017/ÚGBR
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV