Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2013
Zmluva č. 3/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva č. 3/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
0,00 € Správa katastra Košice, zastúpený JUDr. Oľga Ičová, riaditeľka Správy katastra Košice - okolie Obec Janík
5. September 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30352/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
30352/26120130025
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Janík
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
32/22
0,00 € eurobus, a.s. Obec Janík
28. November 2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/41/012/82
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
30. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
0,00 € T a K, spol. s r.o. Obec Janík
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu - obec
SPP - Obec
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Janík
28. November 2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/41/010/128
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
6. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Janík
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 k PZ č. 4419012840
4419012840
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Janík
28. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
640/59/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Janík
4. Júl 2016
Darovacia zmluva
1787/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Janík
12. Júl 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20194222
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Janík
25. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
dodatok č. 1 k zmluve IROP-CLLD-Q072-512-004-001
0,00 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
1. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q072-512-004-001
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q072-512-004-001
0,00 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
28. Apríl 2023
Dohoda o zab.podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/41/054/753
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
22. Jún 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Janík
6. November 2023
Dodatok č. 142/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 142/CC/23
142/CC/23-D1
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
27. November 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
735/74/2023/IU
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Janík
10. November 2023
Dohoda č. 23/41/010/75 podľa §10
Dohoda č. 23/41/010/75
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
8. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
/2023
0,00 € doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát Obec Janík