Centrálny register zmlúv

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
15/2018
Doplnená
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri Geografickom ústave SAV
12. Jún 2018
Consortium Agreement
18/2018
0,00 € Geografický ústav Slovenská akadémia vied Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
16. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
19/2018
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
11. Apríl 2019
Komisionárska zmluva
6/2019
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
4. Júl 2019
Zmluva - sublicencia na použitie diela č. 8/2019
8/2019
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied OZ Freemap Slovakia
5. August 2019
Zmluva č. 187/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
9/2019
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
28. August 2019
Zmluva o zriadení spoločeného pracoviska
10/2019
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Október 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Geografický ústav SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov regionálna geografia; fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
13/2019
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
29. Január 2020
Zmluva o spolupráci
4/2020
0,00 € Ústredná knižnica SAV Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
4. Február 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Geografickým ústavom SAV a vydavateľstvom SAP - Slovak Academic press s.r.o. pri vydávaní periodickej tlače
5/2020-34/2011
0,00 € SAP - Slovak Academic Press, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
26. Február 2020
Dohoda o garantovaní doktorandského štúdia v Geografickom ústave SAV
9/2020
0,00 € RNDr. Igor Broska, DrSc. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
30. Jún 2020
DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
12/2020 - 19/2018
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Štatistický úrad Slovenskej republiky
10. Júl 2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0462
13/2020 - 11/2017
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
14/2020
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
26. August 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
15/2020-2/2020
0,00 € DATALAN, a.s. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Október 2020
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
18/2020
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
5. November 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
19/2020
Doplnená
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenský hydrometeorologický ústav
19. November 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi
20/2020
0,00 € Projektové služby, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
2. Február 2021
Zmluva o spolupráci
1/2021
0,00 € Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
8. September 2021
Licenčná zmluva
10/2021
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Geografický ústav Slovenskej akadémie vied