Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Zabezpečovanie výberu dodávateľov stavebných prác, tovarov a služieb a konzultačné a analytické služby týkajúce sa procesu verejného obstarávania.
ZM_45_2022
0,00 € Externé obstarávanie s. r. o., Pekárska 11, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2022 zo dňa 25.3.2022
ZMB_47_2022
0,00 € TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluvy, Obec Madunice
20. Apríl 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
ZM_48_2022
0,00 € Ondrej Slížik, Dolné Trhovište, Jelenová 237, 920 61 Dolné Trhovište Zmluvy, Obec Madunice
27. Apríl 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 521/4C/2022 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
ZM_50_2022
0,00 € Zigová Zoja Zmluvy, Obec Madunice
29. Apríl 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 700/A6/2022 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
ZM_51_2022
0,00 € Kovaľová Marína, Mgr. Zmluvy, Obec Madunice
9. Máj 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D2/2022 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
ZM_55_2022
0,00 € Švikruha Július Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SERVISNEJ SLUŽBE ZO DŇA 22. 7. 2021
ZMB_56_2022
0,00 € CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, sídlo: M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŹBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (uzatvorenej v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov dňa 23.04.2021)
ZMB_59_2022
0,00 € Jolana Antalová, Elektrárenská 2/2, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŹBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (uzatvorenej v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov dňa 23.04.2021)
ZMB_58_2022
0,00 € Darina Lednická, Vážska 521/4, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŹBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (uzatvorenej v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov dňa 23.04.2021)
ZMB_57_2022
0,00 € Erika Vlková, Mlynárska 306/10, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŹBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (uzatvorenej v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov dňa 23.04.2021)
ZMB_60_2022
0,00 € Irena Šupková, Elektrárenská 1/1, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 10110/2021
ZMB_61_2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Zmluvy, Obec Madunice
30. Jún 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 521/2A/2022 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
ZM_69_2022
0,00 € Pikna Milan a manž. Martina Zmluvy, Obec Madunice
1. Júl 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
ZM_70_2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
8. Júl 2022
Z m l u v a o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 59/2022 uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 66
ZM_71_2022
0,00 € Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice Zmluvy, Obec Madunice
12. Júl 2022
ZMLUVA PRE UMIESTNENIE Z-BOXU
ZM_72_2022
0,00 € Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka Zmluvy, Obec Madunice
13. Júl 2022
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
ZM_74_2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
29. Júl 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
ZM_77_2022
0,00 € Čerňanský Peter Zmluvy, Obec Madunice
19. August 2022
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnoste
ZM_80_2022
0,00 € Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
24. August 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/C7/2022 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
ZM_82_2022
0,00 € Mikula Miloš a Mikulová Zuzana Zmluvy, Obec Madunice