Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 32092024
16/2024
150,05 € Obec Rakovice Lucia Společníková
27. Máj 2024
Dohoda č. 12/2024 o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ Myjava v roku 2024
12/2024
48,00 € Obec Rakovice Mesto Myjava
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár č. 11/2024
11/2024
720,00 € Obec Rakovice Spoločnosť pre zmysluplný život
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní: služieb technika požiarnej ochrany, služieb autorizovaného bezpečnostného technika č. 6/2024
15/2024
180,00 € Miroslav Madeja Obec Rakovice
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2024
14/2024
108,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
29. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku TTSK Trnava v správe SŠ Rakovice č. 21/2024
13/2024
0,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
D/02/007/2024
8,05 € Obec Rakovice Milan Štefina
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2024
5/2024
300,00 € Obec Rakovice PWL Fitnes Club Veľké Kostoľany
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024
10,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 6102024
9/2024
150,05 € Obec Rakovice Lucia Jurišová, Tomáš Juriš
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme majetku obce č. 8/2024
8/2024
1,00 € Obec Rakovice Telovýchovná jednota Rakovice
8. Február 2024
Zmluva o nájme priestorov
4/2024
250,00 € Obec Rakovice ADTV, spol. s r.o.
14. Február 2024
Dohoda o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie
6/2024
0,00 € Ecocities, s.r.o., 92101 Piešťany Obec Rakovice
26. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodných diel zo dňa 12.6.2009 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve
Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 12.6.2009
0,00 € Obecná kanalizačná, s.r.o Obec Rakovice
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1_809254424582
193,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1_809254983267
0,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
12. Január 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/06921/001
80,40 € Slovenský ochranný zväz autorský Obec Rakovice
10. November 2023
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-14/TDO/1995 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 2 Zmluvy č. L-14/TDO/1995
0,00 € Marius Pedersen Obec Rakovice
28. November 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1020012006
Dodatok č. 13
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o., 390, 91613 Kostolné Obec Rakovice
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Z-O/2024/TZKO/360
0,00 € Obec Rakovice ELEKOS