Centrálny register zmlúv

Obec Horná Mičiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 14. 09.2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Eva Polóniová
31. August 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 28.08.2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Marián Kačík
18. August 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 18. 08. 2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Monika Bystrianská
9. August 2023
Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ust. §3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Horná Mičiná Umenie na Hornej
9. August 2023
Nájomná zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Nájomná zmluva 07. 08. 2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Reštaurácia Ancora s.r.o.
28. Júl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 28. 07. 2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Miroslav Kochan
24. Júl 2023
Nájomná zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Horná Mičiná MFK Dukla Banská Bystrica a.s.
20. Júl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluva o dielo
0,00 € MAGNA - ON, s.r.o. Obec Horná Mičiná
18. Júl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 13. 07. 2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Ing. Michal Karkalík
18. Júl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľnosti 13. 07. 2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Matej Straka
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení
Zmluva o poskytnutí služby
0,00 € Space Studio Desing s.r.o. Obec Horná Mičiná
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme
ZBB23000496
0,00 € Zeppelin SK s .r .o. Obec Horná Mičiná
8. Jún 2023
Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2023-000825-00
Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2023-000825-00
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Horná Mičiná
22. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie vo vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Horná Mičiná
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o nájme nehnuteľností 21.04. 2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Veronika Polóniová
18. Apríl 2023
Zmluva o dodaní tovaru podľa ustanovenia § 269. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluva o dodaní tovaru podľa ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
0,00 € Spoje, s.r.o. Obec Horná Mičiná
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 1/2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Futbalový športový klub TJ Družstevník Mičiná
6. Apríl 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení § 2 ods. 52 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia
Zmluva č. 2/2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čerín
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl. niektorých zákonov spojení § 2 ods.2 a násl. VZN Horná Mičiná č. 1/2016
Zmluva č. 3/2023
0,00 € Obec Horná Mičiná Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Horná Mičiná
27. Marec 2023
Zámenná zmluva uzatvorená podľa ust. § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Zámenná zmluva
0,00 € Obec Horná Mičiná Rastislav Magic