Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
drapák na DH 112
z2117g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2023/00216
300,00 € Dávid Boldovjak Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Reprezentácia mesta Kremnica v kolkárskej súťaži 1 liga východ
z2205g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2023
300,00 € TJ Kremnica Kremnica
14. Jún 2023
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie AED defibrilátora pre MsPolíciu v Kremnici
z2232g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
300,00 € Lukromtel, s.r.o. Kremnica
14. Jún 2023
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie AED defibrilátora pre MsPolíciu v Kremnici
z2238g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
300,00 € Peter Ertl, s.r.o. Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Zasmečuj deťom zdravie
z2289g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 24/2023
300,00 € OZ Zasmečuj deťom zdravie Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - reprezentácia mesta Kremnica v kolkárskej súťaži 1. liga východ - doprava
z2331g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 26/2023
300,00 € TJ Kremnica Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - Majstrovská sveta - Perugia Italy
z2332g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 27/2023
300,00 € TJ Kremnica Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - Zabehni Ondrejovi zdravie 2023 - logistika, štartovné čísla a tričká
z2334g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2023
300,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
30. September 2022
poskytnutie dotácie - zaplatenie dopravy na jednotlivé zápasy dorastu
z2062g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 36/2022
275,00 € Športový klub futbalu Kremnica
26. Máj 2022
odkúpenie hnuteľného majetku
z1995g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2022/00760
250,00 € Július Malatinec Kremnica
9. Február 2024
príspevok na zakúpenie defibrilátora do vozidla MsPolície
z2477g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
250,00 € ELBA, a.s. Kremnica
7. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2404g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00641
243,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 203 a 2014 Kremnica
28. September 2022
pripojenie odberného miesta Kremnica 948/1, Pavla Križku 395/14, Kremnica
z2055g - Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202206-NP-1155
236,70 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
22. November 2022
odberné miesto Kremnica, Ulica Pavla Križku 395/14
z2083g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202209-NP-0338-1
236,70 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
4. Máj 2022
predávajúci predáva a kupujúci kupuje novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 1951/5 - záhrada s výmerou 10 m2 a novovytvorený pozemok p.č. CKN 2294/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 13 m2 v podiele 1/1, k.ú. Kremnica
z1869g - Kúpna zmluva č. OSMM 2022/00195
230,00 € Ing. Vítězslav Lazar Kremnica
19. Október 2023
inštalácia budúceho odberného miesta - Ul. Ľudovíta Štúra 682, C-KN 114/3,1 Kremnica
z2324g - Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4007340923
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Kremnica
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Oslavy SNP
z2020g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 24/2022
200,00 € ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Kremnica
8. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Ryžovanie zlata
z2026g- Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2022
200,00 € Kremnický klub zlatkopov Kremnica
30. September 2022
poskytnutie dotácie - Psy a mačky na adopciu len sterilizované
z2060g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica
200,00 € OZ Pes a mačka v ohrození Kremnica
7. December 2022
zriadenie vecného bremena parcela C-KN číslo 2470/35 o výmere 2008 m2, druh pozemku - trvalý trávnatý porast, zapísanej v jeho prospech v spoluvlastníckom podiele 1/1 na LV č. 1388 vedenom na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, katastrálny odbo
z2091g - Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
200,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica