Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
tabletový počítač Samsung Galaxy Tab - 4 ks
z1991g - Darovacia zmluva
0,00 € Štatistický úrad SR Kremnica
20. Máj 2022
odberné miesto: Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica dodávka vody - cena v zmysle vystavenej faktúry podľa aktuálne platných cien vody
z1993g - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou č. 722022484
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Kremnica
23. Máj 2022
zamenenie znenia časti o účinnosti zmluvy
z1994g - Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 149/2022
0,00 € Unistav Teplička, s.r.o. Kremnica
31. Máj 2022
ukončenie zmluvy č. 8/2005 o nájme nebytového priestoru v objekte č. súp. 33, orientačné 44 na Štefánikovom námestí v Kremnici
z1997g - Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru
0,00 € Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica Kremnica
14. Jún 2022
zmena údajov nájomcu - bod 1 Dodatku
z2006g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru
0,00 € SkyMaps, s.r.o. Kremnica
14. Jún 2022
zmena údajov nájomcu - bod 1 dodatku
z2005g - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € SkyMaps, s.r.o. Kremnica
24. Jún 2022
postúpenie práva a povinností zo zmlúv - z1825g, z1826g, z1833g
z2011g - Dohoda o postúpení práv a povinností
0,00 € IKT konzult s.r.o. Kremnica
29. Jún 2022
predaj parkovacích kariet platobné podmienky podľa čl. 4
z2012g - Zmluva o obstarávaní predaja parkovacích kariet
0,00 € Bc. Martin Károly Kremnica
29. Jún 2022
zmena termínu dokončenia realizácie diela: najneskôr do 22.07.2022
z2014g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
0,00 € Totalstudio s.r.o. Kremnica
20. Júl 2022
úprava predmetu nájmu - čl. I úprava doby nájmu - čl. III
z2032g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
0,00 € WEILL s.r.o. Kremnica
21. Júl 2022
realizácia spoločného verejného obstarávania na predmet zákazky - Združená dodávka zemného plynu
z2036g - Príkazná zmluva
0,00 € Obec Ivanka pri Dunaji Kremnica
27. Júl 2022
zmeny uvedené v čl. II - Predmet dodatku - zmena textu zmluvy v článku III a v článku I
z2037g - Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € Vypra, spol. s r.o. Kremnica
9. September 2022
doplnenie do prílohy č. 1
z2049g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9145/2020
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Kremnica
9. September 2022
doplnenie do prílohy č. 1
z2049g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9145/2020
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Kremnica
26. September 2022
dodávanie odpadových obalových materiálov z triedeného zberu komunálnych odpadov Cena: v zmysle aktuálneho cenníka - podľa aktuálnej výkupnej ceny na trhu s druhotnými surovinami
z2054g - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
0,00 € MBM - com, s.r.o. Kremnica
30. September 2022
zmena v bode 3.13.1 - doplnenie nových odsekov zmena bodu 5.5
z2057g - Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Kremnica
3. Október 2022
zmeny nájomnej zmluvy podľa čl. I dodatku v čl.4 - doba nájmu
z2065g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2018/00486 zo dňa 21.05.2018
0,00 € Nora Káčeríková Kremnica
10. Október 2022
zmena termínu ukončenia
z2067g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo z2030g zo dňa 14.07.2022
0,00 € Šaliga s.r.o. Kremnica
3. November 2022
skončenie nájmu - Nájomná zmluvy č. OSMM 2008/00906 zo dňa 24.11.2008
z2077g - Dohoda o skončení nájmu
0,00 € Jozef Blažeňák Kremnica
14. December 2022
Zmeny sú podrobne uvedené v článku II. Predmet dodatku- obchodné podmienky a zrušenie doterajších ustanovení Zmluvy uvedené pod bodmi a) až g) dodatku.
z2094g - Dodatok č. 1 k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov
0,00 € Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Kremnica