Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/40
z2132g
2 730 723,98 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Kremnica
30. November 2023
zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
z2393g - Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SCC111-2019-56/40/435
2 557 724,08 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Kremnica
14. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
z2344g
2 033 728,54 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Kremnica
26. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007
z2325g - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007 z2162g
1 892 098,48 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Kremnica
31. Máj 2023
Zmluva o dielo č. OVaŽP2023/00077
z2162g
1 846 572,19 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Kremnica
31. Máj 2023
z2213g - Zmluva o dielo
z2213g - Zmluva o dielo
1 835 068,00 € SBD, spol. s r.o. Mesto Kremnica
8. December 2023
dohoda o výške nájomného
z2413g - Dohoda o výške nájomného na rok 2024
450 000,00 € Mestské lesy Kremnica s.r.o. Kremnica
2. November 2022
zmena nájomného
z2074g - Dohoda o výške nájomného na rok 2023
408 000,00 € Mestské lesy Kremnica s.r.o. Kremnica
3. Apríl 2023
zmena zmluvy uvedená v článku I. Predmet dodatku - čas zhotovenia diela - dopĺňa o bod 4.12.
z2161g - Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 149/2022
354 531,30 € Unistav Teplička, s.r.o. Kremnica
16. Marec 2023
zmena čl. V Zmluvy o dielo - Zábezpeka
z2145g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 149/2022
354 431,30 € Unistav Teplička, s.r.o. Kremnica
22. November 2022
zmena čl. 3, bod 3.1 - odovzdanie diela najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zmena č. 5, bod 2.1 - cena diela spolu s DPH 328 935,46 Eur
z2082g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
328 935,46 € Skanska SK a.s. Kremnica
31. Máj 2023
z2182g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z2182g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
313 052,81 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Mesto Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2379g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
239 858,00 € eMKLub Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2378g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
237 828,00 € eMKLub Kremnica
22. Marec 2023
poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa pre rok 2023
z2150g - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
236 743,00 € eMKLub Kremnica
27. December 2022
poskytnutie finančných prostriedkov podľa čl. I zmluvy
z2103g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
230 895,00 € eMKLub Kremnica
19. Október 2023
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
z2323g - Kúpna zmluva č. MZ230088
221 700,00 € HYCA s.r.o. Kremnica
7. November 2022
zmena ročnej výšky finančných prostriedkov
z2080g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
181 986,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
27. December 2022
poskytnutie finančných prostriedkov podľa Čl. I zmluvy
2104g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
180 131,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
2. Január 2023
poskytnutie finančných prostriedkov podľa Čl. I zmluvy
z2104g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
180 131,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica