Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
64/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
18. August 2022
Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny a výrobkov z nich
63/2022 INT
0,00 € LUNYS,s.r.o. Sady nad Torysou
5. September 2022
Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva Národného projektu „Chyť sa svojej šance“-
22/41/054/525
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
28. September 2022
Dodatok k Zmluve o dielo
79/2022 INT
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
4. Október 2022
Nájomná zmluva I/1/2022/BD18 - nájom obecného bytu Byster č.313
I/1/2022/BD18
0,00 € Oprondeková Kristína Sady nad Torysou
8. November 2022
Nájomná zmluva - poskytovanie pohostinných služieb a rýchleho občerstvenia
83/2022 INT
0,00 € IZVOR s.r.o. Sady nad Torysou
16. November 2022
Dar - Protipovodňový vozík -súprava
Darovacia zmluva č.p: KRHZ-KE-VO-430/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Sady nad Torysou
22. November 2022
Realizácia aktivačnej činnosti
Dohoda č.22/41/012/16
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
24. November 2022
Odber, preprava a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností v obci Sady nad Torysou
85/2022 INT
0,00 € KOSIT a.s. Sady nad Torysou
19. December 2022
Zmluva o grantovom účte
87/2022 INT
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Sady nad Torysou
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
88/2022 INT
0,00 € Jednota dôchodcov Slovenska - Byster Sady nad Torysou
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2/2023
0,00 € CVČ pri ZŠ a MŠ Rozhanovce Sady nad Torysou
2. Február 2023
Nájomná zmluva bytový dom byt č.4
II/4/2023/BD18
0,00 € Gabriela Kopperová Sady nad Torysou
22. Február 2023
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku - Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1
6/2023 INT
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Sady nad Torysou
3. Marec 2023
Zmena zmluvných podmienok
Dodatok č.5
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Sady nad Torysou
8. Marec 2023
Zmena projektu
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.309070BFY6
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Sady nad Torysou
27. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/832
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov - MŠ Byster
SZ2023/KE1075
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze kuchynského odpadu, použitých olejov a tukov -ZŠ Zdoba
SZ2023/KE1068
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou
30. Máj 2023
Zber kuchynského BIO odpadu z domácnosti v bytovom dome prostredníctvom zberu 120L nádob
BIO2023/KE1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Sady nad Torysou