Centrálny register zmlúv

Obec Sady nad Torysou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o dielo - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou
38/2023 INT
1 367 152,58 € STAVOTREND MI s.r.o. Obec Sady nad Torysou
20. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.2022/GA/01/008 - "Rekonštrukcia chodníka a odvodnenie v k.ú. Byster-Majer"
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.2022/GA/01/008
228 554,52 € STRABAG s.r.o Sady nad Torysou
24. Máj 2022
Z M L U V A O D I E L O
2022/GA/01/008
210 114,62 € STRABAG s.r.o. Sady nad Torysou
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo - Oddychová zóna časť Byster
24/2022
75 078,64 € RAPAL Sady nad Torysou
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Sady nad Torysou
25/2023 INT
57 200,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Sady nad Torysou
20. Jún 2023
Zmluva o dielo Stavebné práce "Sady nad Torysou - Rozšírenie rozvodu pitnej vody"
22/2023 INT
55 262,76 € Envirobau s.r.o. Sady nad Torysou
25. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.06.2023. - Rozšírenie rozvodu pitnej vody
23/2023 INT
55 262,76 € Envirobau s.r.o. Sady nad Torysou
14. Máj 2024
Dodatok č.01 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2023-004610,názov projektu v ITMS2014+:"312061CIC8"
421/2024
48 735,13 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Sady nad Torysou
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Rozšírenie rozvodu pitnej vody v prostredí MRK v obci Sady nad Torysou
ZM_SEP-IMRK2-2023-004610
48 428,10 € Ministerstvo vnútra SR Sady nad Torysou
30. Marec 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Sady nad Torysou
10/2023 INT
34 560,00 € OON Desing s.r.o. Košice Sady nad Torysou
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
0069/2023
34 560,00 € Ministerstvo školstva, ved, výskumu a športu Sady nad Torysou
10. August 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia MŠ v obci Sady nad Torysou
26/2023 INT
29 400,00 € OON Desing s.r.o. Košice Sady nad Torysou
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - Stavebný dozor k stavbe "Odstránenie dvojzmennej prevádzky v obci Sady nad Torysou"
40/2023 INT
27 300,00 € Ing. Peter Halcin Obec Sady nad Torysou
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - projekt Vybavenie jedálne materskej školy
IROP-CLLD-Q066-512-004-002
14 043,66 € Miestna akčná skupina OLŠAVA-TORYSA,o.z. Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Vypracovanie PD - rozšírenie ambulantného strediska v obci Sady nad Torysou
18/2023INT
11 880,00 € VEQER, s.r.o. Sady nad Torysou
5. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.4.2022
53/2022 INT
11 316,37 € RAPAL Sady nad Torysou
2. Máj 2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie- rozšírenie kapacít MŠ v obci Sady nad Torysou
19/2023 INT
11 040,00 € VEQER, s.r.o. Sady nad Torysou
13. Jún 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
01/2022
5 700,00 € STELL s.r.o Obec Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
1/2022
4 000,00 € FC Zdoba Sady nad Torysou
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
3/2022
4 000,00 € Reformovaný cirkevný zbor Sady nad Torysou