Centrálny register zmlúv

Obec Hincovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022
3/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
17. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe
2022/16
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hincovce
19. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo 6/2014 – ZSS
18/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
19. Október 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022 zo dňa 30. 12. 2021
17/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
9. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2023
2022/19
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
1. Február 2023
Kúpna zmluva
2023/001
0,00 € Forgáč Ondrej Obec Hincovce
15. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 22300026
2023/02
0,00 € KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Obec Hincovce
17. Marec 2023
Nájomná zmluva 1/2023
2023/03
0,00 € Obec Hincovce Bývalí urbarialisti obce Hincovce a lesná spoločnosť Hincovce, pozemkové spoločenstvo
24. Marec 2023
Nájomná zmluva 3/2023
2023/04
0,00 € Obec Hincovce Lesopasienková spoločnosť Trsťany
3. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“- opatrenie č. 2
2023/05
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Hincovce
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácií softvéru a jeho podpore)
2023/6
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Hincovce
17. Máj 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2023/09
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Hincovce
31. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
2023/13
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hincovce
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2023/14
0,00 € Stavoprojekt, s.r.o. Obec Hincovce
31. Október 2023
Dohoda č. 23/44/010/23
2023/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Hincovce
12. December 2023
Kúpna zmluva
2023/20
0,00 € Obec Hincovce Filip Milan
2. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2024
2023/22
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
15. Február 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
2024/03
0,00 € Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Obec Hincovce
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 45/2016
2024/01
0,00 € Obec Smižany Obec Hincovce
7. Marec 2024
Kúpna zmluva 22400045
202402
0,00 € KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Obec Hincovce