Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra – Dodatok č. 1 (Topset)
2023/001
264,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Bačkovík
14. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov – Dodatok č. 7 (Topset)
2023/003
180,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Bačkovík
14. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva – Dodatok č. 1 (Topset)
2023/002
96,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Bačkovík
3. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 23.8.2019
Dodatok č. 4
1,00 € Základná škola s materskou školou Bidovce Obec Bačkovík
15. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2038_ZoD 202/Obec
Dodatok č. 2
0,00 € Kosit a.s. Obec Bačkovík
15. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 126/2013
Dodatok č. 4
1 482,00 € VaK Servis s.r.o. Obec Bačkovík
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
Zmluva č. 10/2022
30,00 € Mesto Košice Obec Bačkovík
15. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 127/2013
Dodatok č. 4
2 166,00 € VaK Servis s.r.o. Obec Bačkovík
15. December 2022
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-22-1184_SZ
Zmluva č. 11/2022
0,00 € Kosit a.s. Obec Bačkovík
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BFT6
309070BFT6
28 950,60 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bačkovík
5. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2015 na rozvoz stravy do MŠ
Dodatok č. 3
140,00 € Miroslava Haľková Obec Bačkovík
2. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 9/2022 - právo prechodu Kapusťanky
Zmluva č. 9/2022
0,00 € Mgr. František Korečko Obec Bačkovík
16. November 2022
Zmluva o dielo na spracovanie: Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce - Zmena a doplnky č. 03 v k.ú. obce Bačkovík
8/2022
9 960,00 € Architektonické štúdio atrium s.r.o. Obec Bačkovík
9. November 2022
Zmluva č. 6/2022 o zriadení vecného bremena
6/2022
0,00 € viď zmluva Obec Bačkovík
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
7/2022
500,00 € Ing. Daša Polončáková Obec Bačkovík
20. Október 2022
Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína
5/2022
469,20 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bačkovík
28. September 2022
Zmluva č. 3/2022 o zriadení vecného bremena
3/2022
0,00 € viď zmluva Obec Bačkovík
27. September 2022
Licenčná zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
4/2022
275,00 € Mgr. Anton Polák, MBA Obec Bačkovík
12. Apríl 2022
Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD122225030701
ZD122225030701
384,00 € PARTNERS BS, s.r.o. Obec Bačkovík
22. Október 2021
Zmluva č. 1/POD-806/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/42
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Bačkovík