Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Čiastková zmluva Slovanet
7/2024
0,00 € Slovanet a.s Obec Nový Ruskov
9. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105379/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nový Ruskov
9. Január 2024
Dohoda č.24/45/010/6 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24/45/010/6
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nový Ruskov
9. Január 2024
Kúpna zmluva 2/2024
2/2024
79 992,00 € ALRC s.r.o Obec Nový Ruskov
29. December 2023
Zmluva Slovanet
2020155003
0,00 € Slovanet Obec Nový Ruskov
23. December 2023
Nájomná zmluva - Obecný les
1/2024
0,00 € Marek Mandela Obec Nový Ruskov
20. December 2023
Z M L U V A č. 230061 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230061 08U01
543 894,00 € Environmentálny fond Obec Nový Ruskov
13. December 2023
Z M L U V A č. 231133 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231133 08U03
Doplnená
75 992,00 € Environmentálny fond Obec Nový Ruskov
24. November 2023
KOSIT Dodatok k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0160 ZoD/2019/
ZM-KO-OD-19-0160 ZoD/2019/
0,00 € KOSIT a.s Obec Nový Ruskov
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – UCTOAUDIT
43/O/2023
0,00 € UCTOAUDIT s.r.o Obec Nový Ruskov
6. November 2023
Z M L U V A č. POD 76/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 76/2023
6 325,86 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov
31. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení vecného bremena
8456202302/1
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Nový Ruskov
27. Október 2023
Z M L U V A č. POD 76/2023o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programuobnovy dediny uzatvorená podľa § 9 ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskor
POD 76/2023
6 325,25 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov
27. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DDR6-91-108
3873/2023
31 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
Licenčná zmluva o vytvorení aplikácie zo dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet group s.r.o Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení servisnej aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre klientov
Licenčná zmluva servisnej aplikácie uzatvorená dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet group s.r.o Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
Licenčná zmluva zo dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o Obec Nový Ruskov
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
4656/2023/OF-32160 (839/15/2023/137)
1 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Nový Ruskov
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP č.IROP-Z302091DDR6-91-108
31 200,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatiácie Slovenskej republiky Obec Nový Ruskov
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0021/Nadácia VSE/2023
0,00 € Nadácia VSE Obec Nový Ruskov