Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0050/22
Z42/2022/BÚ
694,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Máj 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 01/0346/22
Z41/2022/BÚ
680,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov - 08/2022/05
Z39/2022/BÚ
200,00 € Galéria mesta Bratislavy Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
Z40/2022/BÚ
0,00 € Brtrislavská organizácia cestovného ruchu Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z38/2022/CBRB
384 770,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z37/2022/BÚ
20 701,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
19. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134; Zmluva č. 23/UEL/2020
18/UEL/2022
1 625,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z36/2022/BÚ
1 625,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Apríl 2022
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov agrobiotechnológie a molekulárna biológia
Z35/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Marec 2022
Číslo zmluvy: 3100382022 - Zmluva o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
Z34/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
23. Marec 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Z33/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied a informatiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Marec 2022
Darovacia zmluva
Z32/2022/ÚGBR
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Marec 2022
Zmluva o spolupráci číslo: 9.31-30/2021
Z31/2022/BÚ
365 810,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. Marec 2022
Darovacia zmluva
04/2022
50,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV
7. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB; Zmluva č. 8/UEL/2022
9/UEL/2022
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z30/2022/CBRB
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. Marec 2022
Zmluva o riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0257
8/UEL/2022
12 600,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z29/2022/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z28/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
21. Február 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z26/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.