Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
6300242473
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59
5. Február 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 8/2024
8/2024
Doplnená
0,00 € Kite Pharma EU B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 73/3025/2023
033/2023
Doplnená
3 500,00 € Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, občianske združenie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
23. Február 2024
Z M L U V A č. 231397 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231397 08U03
Doplnená
59 796,00 € Environmentálny fond Obec Šarišské Dravce
22. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
5/2/2024
Doplnená
0,00 € SPP, a.s. Obec Divín
20. Február 2024
Kolektívna Zmluva
1/ kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku ZŠ kniežaťa Pribinu Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
18. Február 2024
Zmluva o sprístupnení platformy
Z-49/2024
Doplnená
0,00 € Nadácia Centra pre filantropiu Štátna filharmónia Košice
16. Február 2024
Kolektívna zmluva
2024
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
16. Február 2024
Kúpna zmluva č. 33_I.Q_2024_07
000724/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie MMLES s. r. o.
16. Február 2024
Oprava elektroinštalácie a internetu, opravy stien a stropov
15/02/2024
Doplnená
65 941,53 € OK-TEAM s.r.o. Základná škola s materskou školou Vitanová
16. Február 2024
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2024
2024/0107
Doplnená
390,00 € Centrum voľného času v Senici Regionálny úrad školskej správy v Trnave
15. Február 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
27/UNB/2024
Doplnená
1 559,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava PPD Investigator Services LLC.
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23667676
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
15. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 69/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 4/2024
Doplnená
3 954,00 € BORČÍK Ján Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KZP-PO4-SC411-2023-80/DHM3
16_zmluva_2024
Doplnená
39 019,68 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Beňuš
14. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 45/2023
Dodatok č.1
Doplnená
0,00 € Ján Šebro a Ing. Adriána Šebrová, rod. Sýkorová Obec Jarabina