Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme
83/2024
Doplnená
25,50 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza (nájomca)
29. Apríl 2024
Zmluva o Balíkovom účte
Zmluva_SLSP
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s.r.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
13/2024
Doplnená
400,00 € Natália Farkašovská Vzdelávacie stredisko MPSVR SR
26. Apríl 2024
IBV Sliač Rybáre - Kopaniská - inžinierske siete
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 0296/2024
Doplnená
0,00 € FAMA Development s.r.o. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva č. 89/2024 o zabezpečení umeleckého výkonu
89/2024
Doplnená
0,00 € Element Senica Mestské kultúrne stredisko Senica
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 23/2023
23/2023
Doplnená
255 168,71 € Davetec s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 721/2023
721/2023
Doplnená
0,00 € NM@AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme
82/2024
Doplnená
108,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Júlia Mojžišová
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
229/2024
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenské banské múzeum
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme bytových priestorov
18062021
Doplnená
176,00 € Obec Staškov Ján Budoš
24. Apríl 2024
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO3-SC312-2017-37/05
Doplnená
506 167,97 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia SR
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 111-OZ09-2.Q.2024-EAD
CRZ 3114-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Čedopol PÍLA, s.r.o.
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme
81/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
24. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-013/2024
90/2024
Doplnená
70,00 € Mgr. Adrián Takáč Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-015/2024
91/2024
Doplnená
15,00 € Zdeněk Bardon Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
24017
Doplnená
740,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 26_II.Q_2024_07
002187/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DREVOVÝROBA - EU, s.r.o.
23. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č.2409495421 HYUNDAI Tucson
CUZ-ZM-1-30/2024
Doplnená
786,30 € Generali Poisťovňa Centrum účelových zariadení
23. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-ZM-1-29/2024
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2252/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Pozemkové spoločenstvo súkromných lesov Vitanová