Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/199 - "Antitrombotiká" - časť. č. 1
1/017/166/2023
133 660,98 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Júl 2023
Darovacia zmluva
3/4013/19/2023
300,00 € Gabriela Zahatňanská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2023/134 - "Dodávka a montáž plastových okien na objekte NTS"
1/017/145/2023
12 294,25 € ALUFER s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/062
1/017/158/2023
20 400,00 € FUJIFILM Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/2/2023/192 - poskytovanie služieb sterilizácie zdravotníckeho materiálu
2/017/143/2023
0,00 € DERMABELLE, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní - kombinácie cefepím-zidebaktám (FEP-ZID) označovanej ako WCK 5222; protokol č. W-5222-301
2/017/144/2023
Doplnená
0,00 € Medpace Clinical Research, LLC, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 017/459/2023 - "Zmena dokončenej stavby FNsP Žilina, ERCP pracovisko na odd. Gastroenterológie stavebnou úpravou"
1/017/140/2023
241 301,14 € Kalorim, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/063 - "Lekárske mikroskopy k zalievacej linke"
1/017/141/2023
25 179,60 € Jordan Nikov FOTO-MIKRO Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Júl 2023
Darovacia zmluva č. 017/3/2023/191 - finančný dar
3/4013/18/2023
3 885,00 € Občianske združenie "Priatelia Stonožky" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Júl 2023
Zmluva č. 017/2/2022/218 o nájme nebytového priestoru - budova Detskej Polikliniky v suteréne vpravo
2/017/142/2023
37 791,00 € ORTOPROplus, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení odvozu a likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 017/1/2023/048
1/017/120/2023
15 475,20 € P.M. Diesel, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Jún 2023
Zmluva č. 62NFAS000223 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000223
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic č. 017/1/2023/176 (0320230084-000-00)
1/017/134/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. MOPP2023_004 - Skvalitnenie diagnostiky pľúcnych nádorov
2/017/135/2023
10 000,00 € Nadácia Pontis Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2023
Poistná zmluva č. 11-322635 - Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
1/017/136/2023
Doplnená
75 438,00 € Union poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Jún 2023
Darovacia zmluva - vecný dar - transportná plachta - BEXATEC Pro Plane II s nožnou kapsou
3/6300/17/2023
87,00 € Ing. Daniela Smaržová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Jún 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0848
1/017/133/2023
0,00 € Bc. Katarína Hanusová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Jún 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/05/01
017/1/2023/132
0,00 € BFF Central Europe s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/025 - Elektrochirurgická zostava s argón plazmovou koaguláciou
1/017/131/2023
25 300,00 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/208 - "Kortikosteroidy na systémové použitie" - časť č. 2
1/017/129/2023
100 221,94 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina