Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
USVRK_ZM_ USVRK-KUS-2019-001335-027_2019
5 000,00 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
6. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
840/2019
11 000,00 € Úrad vlády SR Obec Bátka
28. August 2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2019_MPC_NP_PoP_MŠ_001
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Bátka
25. Júl 2019
Z M L U V A č. 134473 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134473 08U01
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Bátka
23. Júl 2019
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obec Bátka
01471/2019-UVOP-U00070/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Bátka
19. Jún 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART
19/31/054/279
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. Apríl 2019
DOHODA č. 19/31/50J/42 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/31/50J/42
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Január 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70754/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
11. Október 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
2018_MPC_ŠOV_MŠ_DB_001
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola - Óvoda
14. August 2018
Kúpna zmluva
Z201833569_Z
127 996,00 € Kravec, s.r.o. Obec Bátka
14. August 2018
Kúpna zmluva
Z201833568_Z
11 694,00 € UNIKOV NITRA, s.r.o. Obec Bátka
10. August 2018
Z M L U V A č. 127750 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127750 08U01
Doplnená
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Bátka
21. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130062
072BB130062
Doplnená
90 985,88 € Obec Bátka Pôdohospodárska platobná agentúra
8. November 2017
Delimitačný protokol č. 12/2017
338/2017-2060-2063
0,00 € Obec Bátka Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
503/2017
2 000,00 € Úrad vlády SR Obec Bátka
25. September 2017
Z M L U V A č. 123538 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123538 08U02
Doplnená
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Bátka
14. Júl 2017
Z M L U V A č. 122024 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
122024 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Bátka
11. Máj 2017
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004
17/31/054/75
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11. Máj 2017
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004
17/31/054/ 74
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Február 2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2017_MPC_ŠOV_MŠ_001
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola – Óvoda Bátka