Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
55163/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
27. December 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
16/31/052/712
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Október 2016
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/31/50J/29
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. Október 2016
Dohoda §54 NP "Praxou k zamestnaniu" 16/31/054/209
16/31/054/209
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25. Október 2016
Dohoda o zabezp.podmienok AP 16/31/051/81
16/31/051/81
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. December 2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
57/§ 52/2015 RS
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. November 2015
Kúpna zmluva
Z201537602_Z
28 000,00 € REDOX, s.r.o. Obec Bátka
24. November 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
533/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Bátka
28. Október 2015
Zmluva o výpožičke č. 1230/2015
1230/2015
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
28. Október 2015
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
10/2015/§54
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-074_2015 zo dňa 5.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-074_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Bátka
23. Jún 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
21/§ 52/2015 RS
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Apríl 2015
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
54/2015/§ 54 -VZ
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151406_Z
1 638,00 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Obec Bátka
28. August 2014
 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
36 / § 50j /NS/ 2014 RS
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. Jún 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
2014_MRK II_BB_BB_026
Doplnená
14 063,37 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola - Óvoda Bátka
23. December 2013
ZMLUVA o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2013
USVRK_ZM_USVRK-OKA-2013/000865-062_2013
3 960,00 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
20. December 2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52
67/§52/2013/NP VAOTP SR-3 RS
Doplnená
1 495,80 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. August 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci NP MRKII
2013_MRKII_BB_BB_042
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola - Óvoda Bátkaobec Bátka
27. Jún 2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52
10/§52/2013/NP VAOTP SR-2 RS
1 495,80 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota