Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2015
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
54/2015/§ 54 -VZ
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151406_Z
1 638,00 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Obec Bátka
28. August 2014
 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
36 / § 50j /NS/ 2014 RS
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29. Jún 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
2014_MRK II_BB_BB_026
Doplnená
14 063,37 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola - Óvoda Bátka
23. December 2013
ZMLUVA o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2013
USVRK_ZM_USVRK-OKA-2013/000865-062_2013
3 960,00 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
20. December 2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52
67/§52/2013/NP VAOTP SR-3 RS
Doplnená
1 495,80 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. August 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci NP MRKII
2013_MRKII_BB_BB_042
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola - Óvoda Bátkaobec Bátka
27. Jún 2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52
10/§52/2013/NP VAOTP SR-2 RS
1 495,80 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. December 2012
Dodatok č. 1/DZ221101203150101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012031501
DZ221101203150101
903 575,66 € obec Bátka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. August 2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR
HUSK/1001/2.1.1/0068
108 462,05 € Obec Bátka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR