Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
441-9016262
385,96 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Slopná
13. Jún 2022
Zmluva o dielo č.1/2022
1/2022
2 990,00 € Ing. Filip Vilga Obec Slopná
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
22 004 04
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Obec Slopná
16. Máj 2022
Zmluva č.2/2022 o nájme hrobového miesta č.STC56
02-2022
0,00 € Jozefa Križanová Obec Slopná
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1422 108
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Slopná
21. Apríl 2022
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
110
600,00 € Ing. Ľudovít Vician Obec Slopná
19. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
107
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Slopná
22. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91656/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Slopná
4. November 2021
Zmluva č. 139/POD-306/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/147
4 625,83 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
2. Február 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
41904/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Slopná
5. Marec 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003032 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-003032
Doplnená
11 264,06 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slopná
2. Október 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
495/2019
11 000,00 € Úrad vlády SR Obec Slopná
16. August 2019
Zmluva č. 118/POD-306/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2019/119
4 727,96 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
26. Október 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-067/2018
KRHZ-TN-255-067/2018
12 647,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slopná
25. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002279 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002279
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slopná
13. September 2017
Nájomná zmluva - k.ú. Slopná, nájom drobného vodného toku a súvisiacich pozemkov
1623/2017-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Slopná
4. September 2017
Zmluva č. 108/POD-22/17 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD - Slopná
SAŽP SERP/2017/176
4 991,02 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
13. August 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1775/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Slopná, Obecný úrad
15. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
626-11-2644/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Slopná
23. Október 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20383/26110130083
Zmluva 20383/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Slopná