Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
ZMLUVA O DIELO č. 1/2023
43/2023
1 250,00 € Ing. Marta Bakaljarová Mesto Nová Baňa
31. Január 2023
K ú p n a z m l u v a 9/p/2023
42/2023
6 107,00 € Patrik Kočiš Mesto Nová Baňa
31. Január 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/002
41/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
30. Január 2023
DODATOK č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE O SKLÁDKOVANÍ ODPADU
40/2023
0,00 € Bzenex BMP, s.r.o. Mesto Nová Baňa
30. Január 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98408/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Nová Baňa
30. Január 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/001
39/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
27. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
38/2023
0,00 € LUNYS, s. r. o. Mesto Nová Baňa
27. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 9/2023
36/2023
0,00 € Mgr. Zdenko Šály Mesto Nová Baňa
26. Január 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2023
34/2023
Doplnená
29 653,60 € Gregor Galeta Mesto Nová Baňa
26. Január 2023
Z M L U V A č. 1/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa
35/2023
3 500,00 € SRRZ-RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Mesto Nová Baňa
24. Január 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí aplikácie a technickej podpore č. 2020003
33/2023
0,00 € T-MAPY s. r. o. Mesto Nová Baňa
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
31/2023
0,00 € Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. Mesto Nová Baňa
23. Január 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R02 2023
30/2023
60,00 € Ľuboslav Moravčík Mesto Nová Baňa
23. Január 2023
K ú p n a z m l u v a 5/p/2023
29/2023
4 135,76 € Peter Budinský, Ing. Emília Budinská Mesto Nová Baňa
19. Január 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 226434
28/2023
0,00 € Bidfood Slovakia, s. r. o. Mesto Nová Baňa
18. Január 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 74 a/6/2023
27/2023
Doplnená
180,00 € Gardenko, s.r.o. Mesto Nová Baňa
17. Január 2023
K ú p n a z m l u v a 8/p/2023
24/2023
458,17 € Ing. Anton Novák, Ing. Renáta Nováková Mesto Nová Baňa
17. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
25/2023
120,00 € Cecília Tencerová Mesto Nová Baňa
17. Január 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
26/2023
6 690,96 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Nová Baňa
13. Január 2023
D O D A T O K č. 1 k Z m l u v e č. PHZ-OPK1-2019-002953 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 20.03.2020
23/2023
19 001,68 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa