Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Rámcvá dohoda - Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2023
2302/2023-PR
1 067 299,20 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Zmluva o spolupráci - VN Suchá nad Parnou, výrub drevín a predaj drevnej hmoty na pni
2289/2023-PR
0,00 € Bio Timber s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Zmluva o dielo - VN Suchá nad Parnou, výmena hlavného rozvádzača a ovládacích rozvádzačov servopohonov
2290/2023-PR
26 504,05 € KENETECH s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Kúpna zmluva - Laboratórne prístroje a zariadenia - 2022 - časť 1: Prístroje na stanovenie TC, IC a NPOC - 3 kusy
2301/2023-PR
107 521,20 € SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Kúpna zmluva - k.ú. Matejovce, prevod nehnuteľnosti so súp. č. 3491 vrátane prozemku na LV 1763
2270/2023-KE
136 310,87 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavol Furda; Svetlana Furdová
29. September 2023
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie z OM vodný tok Slaná, k.ú. Slavec
2293/2023-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Cermeuse Slovakia, s.r.o.
29. September 2023
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb - Vypracovanie a riadenie kontinutiy činností
2308/2023-PR
69 948,00 € IOSEC Slovakia s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Zmluva na dodanie IS, udelenie licencie a poskytovanie služieb - Nasadenie informačného systému pre identifikáciu a riadenie rizík
2309/2023-PR
82 092,00 € SOMI Systems a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb - Konzultácie a podpora pri vykonávaní auditu kybernetickej bezpečnosti
2310/2023-PR
10 275,00 € SOMI Systems a.s SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Dodatok č. 1 k ZoD "Kežmarok - PPO v povodí potoka Ľubica - vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti" - zmena lehoty na vykonanie diela
2311/2023-KE
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Lozorno, prenájom časti pozemku CKN 677/1, CKN 677/2, LV č. 2543 za účelom realizácie projektu "MODERNIZÁCIA VENDELÍNSKEJ ULICE V LOZORNE"
2251/2023-BA
100,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Lozorno
29. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Veľký Kolačín, EKN 1-182/502 (LV č. 2876) z dôvodu umiestnenia elektroenergetického zariadenia
2254/2023-PN
4,44 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Bystričany, EKN 1308/5 (LV č. 2080) z dôvodu umiestnenia elektroenergetického zariadenia
2255/2023-PN
5,88 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Dohoda o urovnaní - k.ú. Petržalka,za užívanie nehnuteľnosti z dôvodu umiestneného bufetu
2257/2023-BA
5 096,24 € BIGGER Company s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Dohoda o urovnaní - k.ú. Piešťany, za užívanie častí nehnuteľností na LV 270 z dôvodu umiestnenia objektov stavby "Eko Park Piešťany"
2258/2023-PN
10 000,00 € MUDr. Marek Salka a Ing. Katarína Salková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29. September 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Piešťany, prenájom častí pozemkov na LV 270 za účelom umiestnenia objektov stavby "Eko Park Piešťany"
2259/2023-PN
5 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MUDr. Marek Salka a Ing. Katarína Salková
29. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Svinica, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 927/2, LV č. 1004 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Čistiareň odpadových vôd na par. č. 55/1, 927/2 v k. ú. Svinica"
2260/2023-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Tomáš Opina; Noemi Opinová
29. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Kubrá, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 2307/1, LV č. 554 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby - elektrickej prípojky
2261/2023-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Peter Juhás a Daniela Juhásová
29. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Nová Ves, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 10557/2, LV č. 10379 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Vodovodná prípojka - Penzión Kráľov prameň"
2262/2023-KE
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Penzión Kráľov Prameň, s.r.o.
29. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Zvolen, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 5329/1, LV č. 10033 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Zvolen - Penzión ALMADA - odvodnenie OV do verejnej kanalizácie"
2263/2023-BB
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ALMADA spol. s r.o.