Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Herľany, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany"
528/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Herľany
9. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Čaklov, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie - Zariadenie pre seniorov obci Čaklov"
519/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Čaklov
9. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Chrenová, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku"
520/2024-PN
1 544,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Nitra
9. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Záblatie, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Vstup na pozemok a nový most ponad potok Trenčín - Záblatie"
521/2024-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jana Cingeľová
9. Júl 2024
Zmluva o dielo - II. VN Málinec - oprava elektroinštalácie mostového žeriava na ZFO
522/2024-BB
18 503,90 € LDanTech s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9. Júl 2024
Zmluva o dielo - Expertízny posudok v oblasti elektronických telekomunikačných služieb
523/2024-PR
27 480,00 € Výskumný ústav spojov, n.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9. Júl 2024
Partnerská dohoda: Project ID: HUSK/2302/1.2/082, názov projektu: Sustainable Flood Risk management in Bodrog and Tisza rivers
516/2024-PR
30 300,00 € North Hungarian Water Directorate Hungary SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9. Júl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. CO a KR - 2008/08568-41
510/2024-BB
1 510,50 € Slovenská republika, Okresný úrad Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu "Obnova mokradí, jazero Veľká Krčava a Žitavský luh"
449/2024-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Júl 2024
k.ú. Pobedim, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
518/2024-PN
24,52 € Eva Lednická SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Júl 2024
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
517/2024-BA
880,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STUDNIČKA DEVELOPMENT s.r.o.
4. Júl 2024
NZ a ZoBZoVB - k.ú.: Staré Mesto, prenájom časti parcely za účelom realizácie stavby "kridoru"
515/2024-BA
562,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STUDNIČKA DEVELOPMENT s.r.o.
3. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 783/2022-PN zo dňa 22.08.2022
511/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Investor: Krškanské sady s.r.o. a Oprávnený z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s.
3. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Praznov, z dôvodu zabezpečenia práva prechodu a prejazdu k oprávnenej nehnuteľnosti
512/2024-RK
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Lukáš Koňuch, Margita Koňuchová, Peter Štefanica, Ing. Ladislav Čerňan, Peter Koňuch
3. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Dolné Srnie, za účelom realizácie stavby "Rámový most ponad potok, Dolné Srnie"
513/2024-PN
12,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik KJHT, s.r.o.
3. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 514/2024-TV, prenájom pozemku
514/2024-TV
3 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik L@V s.r.o.
2. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Bošáca, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu v Obci Bošáca"
506/2024-PN
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Bošáca
2. Júl 2024
k.ú. Brzotín, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie stavby: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Brzotín
507/2024-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Brzotín
2. Júl 2024
k.ú. Selce, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie stavby: Selce - odkanalizovanie časti obce, ul. Mlynská a Poľná
508/2024-BB
53,45 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Selce
2. Júl 2024
k.ú. Balog nad Ipľom, majetkovoprávne usporiadanie pozemku v rámci stavby: Balog nad Ipľom - splašková kanalizácia - ulica Hlavná, ulica Športová
509/2024-BB
3,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Balog nad Ipľom