Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
k.ú. Merník, delimitácia pozemkov tvoriacich koryto vodného toku Čičava
291/2024-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
289/2024-BA
150,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Občianske združenie Poludnica
5. Jún 2024
Zmluva o dielo - II. Ždiar, VT Biela, rkm 22,770 - 22,800 a 23,110 - 23,150, pomiestna stabilizácia ľavej brehovej čiary
251/2024-KEE
21 525,54 € STAVBAR-SD s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Nová Ves, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rodinný dom - Novostavba, Novoveská Huta- č. p. 8664/1, 8665, 8663/3"
286/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Lukáš Gyomrai
3. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Veľká Bytča, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Vjazd ku rodinnému domu z cesty č. I/10 na C KN p.č. 2143, v k.ú. Veľká Bytča"
287/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Patrik Dunaj
1. Jún 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,60
282/2024-pn
8,21 € Milan Holec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Jún 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,60
283/2024-PN
147,12 € Anna Dominová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Jún 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,6
284/2024-PN
16,37 € František Burza a Lucia Burzová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Jún 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,60
285/2024-PN
24,58 € Marta Melicherová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31. Máj 2024
k.ú. Čunovo, záväzok zriadiť v budúcnosti vecné bremeno za účelom realizácie: Elektrická prípojka a transformátor - realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja
274/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Máj 2024
k.ú. Šahy, majetkovoprávne usporiadanie pozemku tvoriaceho ľavostranný pobrežný pozemok vodného toku
275/2024-BB
1 339,84 € Ministerstvo hospodárstva SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31. Máj 2024
k.ú. Banská Bystrica, krátkodobý prenájom pozemkov v rámci podujatia: Majstrovstvá Slovenskej republiky v hasičskom športe 2024 v období 22.06.2024 - 28.06.2024
276/2024-BB
50,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Máj 2024
Dohoda o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku Necpalský potok k projektu "6229-Necpaly-Pod Chlmom-DTS IBV-zmena TN"
270/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská distribučná, a.s.
31. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
271/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Frederik Fízel'
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 Nájomnej zmluve č. BA/2019/330/14 zo dňa 5.9.2019
273/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
31. Máj 2024
k.ú. Bátorová, Opatovská Nová Ves, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnými tokmi a stavbami formou delimitácie
277/2024-BB
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31. Máj 2024
Zmluva o dielo - Spracovanie projektovej dokumentácie pre vyjadrovaciu činnosť, získanie stanovísk dotknutých orgánov, pre následné povoľovanie stavby "Prepojovací kanál Biskupické rameno - fragmenty dunajských ramien v lokalite Topoľové hony"
279/2024-PR
6 500,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik WWF Slovensko, občianske združenie
31. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
278/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marek Baka
31. Máj 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
280/2024-PN
73,56 € MUDr. Jana Svitková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31. Máj 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,6
281/2024-PN
73,56 € Michal Vavro SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik